Skip to content

Menselijk en intellectueel kapitaal

Verzuim2022 was een redelijk bewogen jaar voor de medewerkers van de RET. Enerzijds speelde de coronapandemie nog parten, met een hoog verzuim en daardoor druk op de roosters en de mogelijkheid om medewerkers verlof op te laten nemen. Anderzijds speelde ook de energiecrisis een belangrijke rol. Bovendien had de RET, net als veel andere bedrijven in de regio, last van krapte op de arbeidsmarkt.

Op 7 maart 2022 is een nieuwe CAO afgesloten voor RET N.V., met een looptijd van twee jaar. Met onder andere een structurele verhoging van tachtig euro bruto per maand in 2022 alsmede een verhoging van minimaal 2% met ingang van 1 februari 2023 (wordt vastgesteld op basis van indexcijfer in maart 2023). Tevens is in november een eenmalige uitkering van duizend euro verstrekt als tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Ook zijn veranderingen doorgevoerd met betrekking tot het sneller doorlopen van salarisschalen bij Exploitatie en is er een retentiebonus ingevoerd bij Techniek.

Op 19, 20 en 21 oktober 2022 werd door een deel van de medewerkers die vallen onder de landelijke CAO OV het werk neergelegd. Aanleiding vormde de onderhandelingen over een nieuwe CAO.

Open dagEen belangrijke mijlpaal was de viering van het 95-jarig bestaan van de RET op 15 oktober 2022. Met een nostalgisch themanummer van het personeelsblad Onderweg en een medewerkersdag. De behendigheidswedstrijd Bus, de Aardig Onderweg-challenge en de RoMeO-parade zorgden voor verbinding, met zichtbaar werkplezier en bedrijfstrots.

Verder is in 2022 strategische personeelsplanning gestart, met een jaarlijks terugkerend planningsproces waarin per afdeling de verwachte uitstroom (ook van bedrijfskritische expertise) wordt bepaald. Een belangrijk uitgangspunt voor zowel werving, opleidingscapaciteit als het zoeken naar mogelijkheden elders binnen de RET. Professionalisering van het planningsproces leidt tot betere borging van de continuïteit van de organisatie.

Voorts is in 2022 een traject gestart gericht op leiderschapsontwikkelingen voor operationeel leidinggevenden. Daarnaast biedt de 360 graden feedback de leidinggevenden inzicht in hoe de medewerkers hun leidinggevenden ervaren en hoe leidinggevenden hierop gericht actie kunnen nemen. Ook is meer aandacht voor laaggeletterdheid binnen de organisatie.

Ten aanzien van het thuiswerkbeleid zijn uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de werkplek en bereikbaarheid en zijn er voorzieningen geïntroduceerd om hybride werken op een ergonomisch verantwoorde manier te faciliteren.

Met betrekking tot waardecreatie op de langere termijn hebben we als RET uitgangspunten geformuleerd die essentieel zijn, namelijk voldoende, vakbekwaam en vitaal personeel, met ondersteuning van gebruiksvriendelijke processen en procedures om dit te realiseren. Hieraan wordt onder meer vormgegeven, door contacten met scholen en door de RET bij herhaling te positioneren als potentiële werkgever. De medewerkersscore toont namelijk een dalende bereidheid om de RET aan te bevelen. Ter verhoging van de inzetbaarheid, wordt nauw samengewerkt tussen bedrijfsartsen, casemanagers en lijnmanagement met diverse initiatieven gericht op vitaliteit van alle medewerkers. Daarnaast zijn leertrajecten opgezet (kennisoverdracht) en is het opleidingsloket Techniek ingericht voor een samenhangende en toekomstbestendige koers voor de komende jaren. Mede door alle inspanning van Recruitment is het de RET gelukt weer nieuwe medewerkers aan te trekken. De klassen zitten weer vol, kortom: de arbeidsmarktcampagne loont.

2022 was het jaar waarin de RET een belangrijke stap zette in de veiligheidscultuur met een toegankelijk instrument voor stuurinformatie. In plaats van excel-overzichten, worden sinds februari in het safetydashboard meldingen gemaakt van onveilige werksituaties alsmede van (bijna)bedrijfsongevallen. Door alle data te verzamelen rondom gevaarlijke situaties en ongevallen, kan het bedrijfsproces worden verbeterd om zo herhaling te voorkomen. De RET kan hiermee in 2023 het middelste niveau (Berekenend) van de Veiligheidscultuurladder bereiken. De ambitie is het niveau Proactief te behalen in 2024. In 2022 zijn veel acties georganiseerd, gericht op het doorgroeien in veiligheidscultuur, zoals het trainingsprogramma ‘Zien, Handelen, Leren’ bij Vlootservices en de ‘Veilige start’ voor nieuwkomers bij Techniek en Supply chainmanagement. Ook was er aandacht voor coaching en training en het elkaar aanspreken op gedrag, herkenning en bewustwording van onveilige situaties alsmede het zelf nemen van verantwoordelijkheid hiervoor. Hierbij worden naast medewerkers ook opdrachtnemers betrokken. In een coachgroep zijn tevens gezamenlijk acties uitgezet gericht op de groei naar het niveau Berekenend. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een veiligere RET-organisatie, waarin we leren van fouten in een open cultuur, met hierbij passende normen en waarden. Zodat we ook op de langere termijn onze reizigers veilige mobiliteit kunnen bieden in ons OV en onze medewerkers een blijvend veilige werkomgeving.

Op het gebied van cyber security en dataprivacy zijn in 2022 grote stappen gezet op weg naar verdere volwassenheid. Zowel aan mens-, als proces- en technologiekant. Zo zijn er vruchten geplukt van implementatie van het meerjarenplan digitalisering, waarbij in 2023 verder wordt geoogst. Aangezien het om een organisatie-breed relevant onderwerp gaat, is veel aandacht besteed aan bewustwordingsprogramma’s, onder meer rond de risico’s op ‘phishing’. Zonder goede cyber security is geen dataprivacy mogelijk, vandaar dat er ook aandacht was voor identity en accesmanagement; professioneel wachtwoordbeleid en gebruik van multi-factor authenticatie. Met behulp van geavanceerde technologie en goede borging van toegangsrechten en autorisatie in de organisatie, kunnen datalekken worden voorkomen. In 2022 zijn er een drietal datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarvan er één is ingetrokken. Er zijn maatregelen getroffen om dezelfde inbreuk van persoonsgegevens in de toekomst te voorkomen.