Skip to content

Financiële resultaten

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Dit is in lijn met het resultaat van nihil dat was begroot. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we in 2021 evenals in 2020 veel minder reizigers gehad in vergelijking met de jaren voor de pandemie. In 2021 was het totaal aantal reizigerskilometers 533 miljoen, terwijl dit er in 2019 nog 921 miljoen waren. Dit heeft geleid tot lagere kaartopbrengsten. In 2021 waren deze met € 150 miljoen in lijn met 2020 (€ 145 miljoen), terwijl de kaartopbrengsten in 2019 nog € 207 miljoen bedroegen.

Om de openbaarvervoerbedrijven tegemoet te komen, was er in 2021 evenals in 2020 sprake van een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding vanuit de overheid. Deze vergoeding beoogt een kostendekkingsgraad van 93%, maximaal te verhogen met twee procentpunt, indien een winstmarge van minder dan 2% is behaald over 2019. De bijdrage van de RET aan het verlies is derhalve maximaal 7% van de kosten voor de Bus- en Railconcessie. Voor de beschikbaarheidsvergoeding 2021 is het kostenniveau van 2019 als uitgangspunt genomen. Dit geeft de mogelijkheid om door middel van besparingsmaatregelen onder het kostenniveau van 2019 uit te komen en zo het verlies te reduceren naar nihil.

Met dit doel is begin 2021 een transitieplan opgesteld, dat is afgestemd met onze opdrachtgever. Door onder andere interne besparingen, een CAO 0-lijn, reductie van het productaanbod en besparingen op sociale veiligheid, hebben we het verlies gereduceerd. Daarnaast hebben we in 2021 een aantal eenmalige baten en lasten gehad, wat uiteindelijk geleid heeft tot een positief resultaat van € 1,2 miljoen.

De beschikbaarheidsvergoeding voor de RET over 2021 is berekend op € 70,1 miljoen. Zonder deze vergoeding was er over 2021 een groot verlies gemaakt. In deze vergoeding zijn tevens additionele coronakosten, zoals extra schoonmaakkosten en plexiglasschermen in de bussen, opgenomen.

De exploitatiebijdragen 2021 zijn in lijn met 2020. De bonussen voor klanttevredenheid, punctualiteit en beschikbaarheid zijn sinds de start van de coronacrisis voorlopig stopgezet. Daarnaast hebben we in 2021 een malus van € 0,8 miljoen gekregen van de MRDH vanwege beperkte metrobeschikbaarheid.

Het hoge gemiddelde ziekteverzuim van 11,1% in 2021 (2020: 9,2%) heeft tot gevolg dat we in de exploitatie extra kosten hebben gemaakt voor de inhuur van medewerkers om de dienstregeling te kunnen blijven uitvoeren.

Onder resultaat deelnemingen is het verwachte positieve resultaat 2021 van RMC B.V. alsmede het verwachte negatieve resultaat 2021 van Rivier B.V. opgenomen.

Het balanstotaal is gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de liquide middelen met € 66,2 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de kortlopende schulden als gevolg van uitgestelde belastingbetalingen, coronagerelateerd. 

Daarnaast zijn de vorderingen gestegen ten opzichte van 2020 met name door een stijging van de debiteurenpositie en door een hogere rekening-courantpositie met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. Dit wordt gecompenseerd door lagere materiële vaste activa als gevolg van afschrijvingen en een lagere onderhanden projecten positie ten opzichte van voorgaand jaar.

Aan de creditzijde van de balans zitten de belangrijkste veranderingen in de toename van de voorzieningen als gevolg van een gevormde reorganisatievoorziening. Daarnaast zijn de kortlopende schulden gestegen zoals eerder beschreven.

Per saldo is het werkkapitaal exclusief liquide middelen gedaald ten opzichte van 2020 met name door de stijging van de kortlopende schulden als gevolg van uitgestelde belastingbetalingen. De kasstroom uit operationele activiteiten is positief. Daarnaast staat een positieve kasstroom uit investeringsactiviteiten, gecompenseerd door een negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten. Per saldo is er sprake van een toename van de liquide middelen van € 66,2 miljoen.

Het eigen vermogen neemt toe met het resultaat 2021 van € 1,2 miljoen. De solvabiliteit neemt af doordat het balanstotaal stijgt, met name door de toename van de kortlopende schulden.

2022 wordt eveneens een zwaar jaar voor de RET. Ook voor de jaren na 2022 is de verwachting dat we qua reizigersniveau nog achter zullen blijven ten opzichte van de groei die oorspronkelijk was voorzien. Als gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen is het aantal reizigers nog steeds significant lager ten opzichte van de periode voor corona. Voor 2022 heeft de overheid de beschikbaarheidsvergoeding verlengd tot en met 31 augustus. De rijksbijdrage vanaf 1 september 2022 is nog onzeker. De verwachting is echter dat de beschikbaarheidsvergoeding of een soortgelijke regeling verlengd zal worden tot en met 2023.

Indien de bijdrage vanuit de overheid sterk vermindert, zullen we de kosten verder moeten reduceren door enerzijds interne besparingsmaatregelen en anderzijds besparingen op de dienstverlening. Daarnaast zijn we in overleg met de MRDH over een herijking van de Railconcessie. De verwachting voor 2022 is dat we uiteindelijk op een resultaat van nihil uitkomen. Daarnaast verwachten wij dat we hierdoor over voldoende liquiditeit zullen beschikken om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

De aanschaf van de nieuwe bussen was de eerste stap in de transitie naar zero-emissie. In 2022 zullen nog circa 42 nieuwe bussen geleverd worden. Voor de financiering van de nieuwe bussen is in 2019 een nieuwe leningsovereenkomst afgesloten. Hiermee is voldoende financiering beschikbaar om de benodigde investeringen in de nieuwe busvloot te kunnen bekostigen. 

Gezien het feit dat de RET een vitale en cruciale mobiliteitsrol in de regio Rotterdam vervult en daardoor gebruik kan maken van verschillende steunmaatregelen van de overheid, gemeente en opdrachtgever, wordt over de continuïteit van de dienstverlening niet getwijfeld. Daarnaast hebben wij langdurige concessieafspraken met de MRDH, waardoor financieringsstromen gewaarborgd zijn.

De grootste uitdaging 2022 is om te voorkomen dat we op een negatief resultaat uitkomen. En voor de jaren erna om weer tot een gezond rendement te komen om toekomstige groei van het openbaar vervoer in onze regio te financieren. Daarnaast blijven het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het omlaag brengen van het ziekteverzuim onverminderd de grootste uitdagingen. Vooralsnog worden er geen grote veranderingen in het personeelsbestand verwacht.

De RET blijft actief betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit betreft onder andere experimenten met waterstofbussen en er wordt geïnvesteerd in IT-systemen, zoals in het nieuwe betaalsysteem als opvolger van de OV-chipkaart. Verder blijft de ontwikkeling van het mobiliteitslandschap in zowel Rotterdams als in breder verband van toepassing.

Er zijn verder geen omstandigheden of bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening of de toekomstverwachtingen rekening hoeft te worden gehouden.