Medewerkers

In oktober 2017 hebben we naar aanleiding van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) totaal 11 RET brede aandachtspunten benoemd. Deze aandachtpunten zijn in 2018 verder opgepakt. Een aantal werkgroepen zijn met de eerste vijf onderwerpen aan de slag gegaan: ongewenste omgangsvormen, hygiëne, werkplek- en pauzevoorzieningen, samenwerking, opvang na schokkende gebeurtenissen en communicatie met CVL. Er zijn een aantal concrete verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van het MTO.

Zo is op intranet een pagina ingericht met informatie over ongewenste omgangsvormen en handreikingen voor medewerkers en leidinggevenden. Maandelijks wordt een van de onderwerpen uit de Bedrijfscode uitgelicht op intranet Door het nieuwe opvangbeleid na schokkende gebeurtenissen is het Bedrijfsopvangteam (BOT) opgestart en alle leidinggevenden hebben de training gekregen over het nieuwe opvangbeleid. Daarnaast zijn door de afdelingen de acties uit de plannen van aanpak opgepakt.

Samenwerken

Samenwerken, leiderschap en innovatie zijn drie kernthema’s voor de RET. Innovatie en leiderschap zijn als projecten gepositioneerd, waar samenwerken een rode draad vormt in al onze activiteiten. Samenwerken gaat niet vanzelf en heeft voortdurende aandacht van directie, leidinggevenden en andere medewerkers nodig. In 2018 is de bevordering van samenwerken een uitgangspunt geweest bij het opstellen van het nieuwe bedrijfsplan.

Innovatie

In 2018 zijn structureel middelen en capaciteit vrijgemaakt om innovatie te bevorderen. Collega’s kunnen bij de stuurgroep Innovatie ideeën pitchen, die de RET voorbereiden op de toekomst. Daarmee is een broedplaats gecreëerd voor initiatieven waarmee wordt geëxperimenteerd en waarvan wordt geleerd om goede keuzes te kunnen maken voor mogelijke verdere uitrol. Om dit te kunnen doen is er budget beschikbaar gesteld in het zogenaamde innovatiefonds. Ideeën die er zijn kunnen worden gerealiseerd met behulp van dit fonds.

In het voorjaar van 2019 hebben alle leidinggevenden kennis gemaakt met Secure Base Leadership. Deze leiderschapsfilosofie gaat ervan uit dat oprechte nieuwsgierigheid en de wil om je te verbinden met anderen essentieel zijn voor goed leiderschap. Vertrouwen geven, veiligheid bieden, maar ook uitdagen en stimuleren zijn de belangrijkste pijlers van deze filosofie. Naast drie introductiedagen voor de leidinggevenden voorziet het programma in terugkomdagen waarin met de deelnemers wordt geëvalueerd en waarin verdieping plaats vindt.

In 2018 zijn 70% van onze leidinggevenden getraind in een leiderschapsstijl die medewerkers vertrouwen geeft en uitdaagt om zich te ontwikkelen. Dat zorgt voor innovatie en gemotiveerde medewerkers. De gemiddelde waardering van leidinggevenden voor de trainingen is een 4,2 op een schaal van 1 (=laag) tot 5 (= hoog). Leidinggevenden verwachten meer openheid, samenwerking en persoonlijke groei als gevolg van de trainingen. Ze geven aan dat het belangrijk is om de focus hierop te houden, zodat het volledig potentieel kan worden bereikt. Het directieteam is gestart zich te laten scoren op een 6-tal leiderschapskenmerken door de medewerkers aan wie ze rechtstreeks leidinggeven. Met deze feedback kunnen zij groeien in hun leiderschap.

Jong RET is een groep van jonge RET’ers (tot en met 35 jaar) die naast hun werk werkzaamheden voor Jong RET uitvoeren. Dit kunnen projecten zijn, deelname aan stuurgroepen etc. Zij organiseert bijeenkomsten op organisatieniveau en organiseert ook sportieve evenementen. Iedereen is welkom om toe te treden bij Jong RET. Juist de diversiteit van de groep heeft een meerwaarde voor de organisatie.

De blijvende aandacht en inzet voor het verlagen van verzuim heeft in 2018 niet tot het beoogde resultaat geleid. Het verzuimpercentage was 7,9% in 2018 en in 2017 was dit nog 7,3%. We zien een forse toename van lang verzuim en medewerkers die wegens beperkingen niet meer in hun eigen werk kunnen terugkeren en daarnaast een stijging van frequent verzuim. De langdurige griepgolf in het voorjaar heeft ook bijgedragen aan de stijging. De inzetbaarheid staat onder druk, door afnemende vitaliteit bij steeds langer moeten doorwerken, door de beperkte mobiliteit, roosters en diensten en door de slechte leefstijl van een grote groep medewerkers. De stijgende tendens is zichtbaar in de hele OV-sector.

Het programma Duurzame Inzetbaarheid dat inmiddels drie jaar loopt, heeft tot doel te zorgen dat onze collega’s gezond, vakkundig en met plezier aan het werk blijven tot hun pensioen. De regiegroep Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit directie, ondernemingsraad, vakbonden en P&O. De RET neemt verder deel aan het Rotterdamse netwerk Gezond010 en is mede trekker van het mobiliteits- en kennisnetwerk Facta non Verba.

In 2018 is gestart met de gratis Gezondheidscheck voor medewerkers. Iedere drie jaar kan iedereen een gratis gezondheidscheck krijgen in Gezondheidsbussen op diverse locaties. 560 collega’s hebben dit eerste jaar deelgenomen. Belangrijk is natuurlijk wat je daarna met het advies gaat doen. Een groot aantal collega’s heeft deelgenomen aan het vitaliteitsprogramma daarna. 

De Rotterdam Marathon met 12 bedrijven teams en totaal 72 deelnemers, de Start to Run met 48 collega’s die de finish hebben gehaald van de Ronde van Kralingen, 25 deelnemers aan vitaliteit coaching die gemiddeld 5 kg zijn afgevallen, 250 medewerkers die een vitaliteitstraining hebben gevolgd. En niet te vergeten de Wolfcamps met John de Wolf waar 88 medewerkers aan hebben deelgenomen.

De behoefte aan aanpassingen in roosters en diensten is groot. In 2018 is gestart met voorwaarts roulerende roosters bij de Tram, waarbij TNO de effecten heeft onderzocht. Alle deelnemers waren enthousiast en blijven dit rooster draaien. De effecten volgens TNO zijn beter en langer slapen, een verbeterde werk-privé balans en meer vitaliteit. Dit rooster zal in 2019 beschikbaar komen binnen Bus en Metro.

In 2018 is de RET gestart met een online trainingsbibliotheek met 110 trainingen, tot nu toe hebben 688 collega’s zich daarvoor aangemeld. De populairste training is 'doen waar je blij van wordt'.

 

RET heeft in 2018 105 pensioengesprekken gevoerd met medewerkers. In 2018 gingen 58 collega’s uit dienst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en 22 collega’s gingen eerder met keuzepensioen. Eind 2018 waren 14 collega’s met deeltijdpensioen.

In 2017 heeft de RET met het vaststellen van de verplichte Bedrijfscode en het opnieuw benoemen van vertrouwenspersonen de basis gelegd voor het verder ontwikkelen van een integere organisatie.

In de commissie Integriteit wordt kennis en ervaring gedeeld met onder andere als doel te komen tot een volledige rapportage van gemelde incidenten. Samenwerking tussen de verschillende met integriteit belaste medewerkers en externe adviseurs leidt tot meer inzicht in de stand van zaken op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. In 2018 hebben ook leidinggevenden de mogelijkheid gekregen om digitaal en anoniem meldingen te doen met betrekking tot integriteitsschendingen, ongewenste omgangsvormen of plichtsverzuim. Op deze wijze hoopt de RET een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van alle vormen van ongewenst gedrag. Immers hoe meer informatie beschikbaar is, hoe meer duidelijk wordt in welke richting gezocht kan worden naar verbetering.

In 2018 zijn in totaal 43 meldingen van integriteitsschendingen geregistreerd. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2017. De vertrouwenspersonen hebben in totaal 22 meldingen ontvangen. Over het algemeen betreft dit problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, intimidatie en roddelen. Elke melding wordt serieus genomen en in vrijwel alle gevallen volgt een persoonlijk gesprek. De Gedragscodecommissie is driemaal geraadpleegd en de maatschappelijk werker is éénmaal geraadpleegd. De externe vertrouwenspersoon voor de directie en afdelingsmanagers heeft in 2018 geen meldingen ontvangen.

Er zijn in totaal 10 zwaardere integriteitmeldingen geregistreerd. Een deel van deze meldingen werd rechtstreeks aan de coördinator Integriteit gemeld. De coördinator Integriteit heeft hiernaar in opdracht van de Algemeen directeur onderzoeken ingesteld. Het ging hierbij onder andere om diefstal, fraude en eenmaal seksueel misbruik in de privésfeer.

Naar aanleiding van de meldingen over diefstal van gevonden voorwerpen door RET-personeel, wordt, in opdracht van de directeur Exploitatie, de procedure Gevonden voorwerpen aangescherpt.

Het afgelopen jaar zijn er wederom veel verbeterslagen behaald op het gebied van Cyber Security en Data Privacy. Alle medewerkers worden via een doorlopende informatiecampagne bewuster gemaakt over de nut en noodzaak van Cyber Security en Data Privacy. Security-by-design en privacy-by-design worden steeds meer gemeengoed, zo worden nieuwe en grote initiatieven onderworpen aan een DPIA ofwel risicoanalyse. De Functionaris Gegevensbescherming is erg betrokken en actief, wat zich uit in de vele toetsings- en adviestrajecten. Denk onder andere aan het vernieuwde camerabeleid. Met handzame en doordachte planningen worden de vereiste organisatorische en technische maatregelen onder de aandacht gehouden. De RET zal de komende jaren ook nog bezig zijn met het implementeren van alle vereisten die gepaard gaan met nieuwe wet- en regelgeving. Een belangrijk onderwerp voor komend jaar zal het vernieuwde Wet Politiegegevens zijn.

 

Om jonge medewerkers te werven is in 2018 met succes nieuw talent aangetrokken door het uitvoeren van Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL-) trajecten voor de Infraservices en Bus. Daarnaast is de samenwerking met de Zuiderparkschool voortgezet door het geven van voorlichting en gastcolleges.

 

In november 2018 heeft de OR verkiezingen gehad en is er een nieuwe Ondernemingsraad (OR) geïnstalleerd. Nieuw in de OR is ONS RET. Dit zijn 3 OR leden zonder lidmaatschap van een vakbond. De samenwerking tussen directie en OR verloopt voorspoedig. De volgende advies/instemmingsverzoeken zijn o.a. ingediend;

-   Weekendmetro
-   Rijden oudejaarsnacht
-   Verbetering proces RIE
  Vervolg bedrijfsartsen
-   Financiering bussen
-   Diensten en roosters
-   Interim camerabeleid
-   Groepsgewijze inhuur bij vlootservice metro
-   Servicepunten en klantenservice
-   Bedrijfsplan