Ontwikkelingen in 2021

Het was wederom een bewogen jaar. Voor het tweede jaar op rij heeft de COVID19 pandemie op iedereen effect gehad en is er verschrikkelijk hard gewerkt in alle geledingen van de onderneming, zodat de RET kon blijven rijden. Gedurende het afgelopen jaar is tussen de directie en de RvC intensief overlegd.

Met regelmaat is gesproken over de impact van de coronacrisis en de door de RET te nemen maatregelen om hierop adequaat te kunnen inspelen. Sinds de opkomst van corona in 2020 is de RvC door de directie voortdurend geïnformeerd over de effecten van deze crisis op de exploitatie, financiële positie en continuïteit van het bedrijf. Hierbij was er in het bijzonder ook aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, die door hebben gewerkt om de dienstregeling te kunnen blijven uitvoeren, evenals voor de medewerkers die thuis hebben gewerkt.
De RvC is van mening dat de directie de RET en haar medewerkers op een goede manier door het tweede jaar van deze crisis heeft geleid.

Als RvC vinden wij het van belang om te vermelden dat de RET ondanks de COVID19 crisis er toch in is geslaagd een aantal resultaten te bereiken in het afgelopen jaar. De directie en de RvC hebben focus gehouden op een aantal belangrijke thema's, zoals onder andere: de beschikbaarheid van metrovoertuigen, organisatie en leiderschap, het verzuim, het inrichten en verhogen van cybersecurity standaarden, het voldoen aan de AVG-wetgeving en het opstellen van het nieuw strategisch en financieel meerjarig bedrijfsplan. Ook is de RvC betrokken geweest bij de werving van twee nieuwe directieleden.

Voortgang transitieplan
In 2021 is de ‘tijdelijke uitvoeringsregeling stimuleringsmaatregelen Transitieprogramma OV en corona’ vastgesteld. In deze regeling zijn een aantal maatregelen en een financiële tegemoetkoming opgenomen om de gederfde omzet als gevolg van minder passagiers en andere coronaeffecten het hoofd te bieden. Als RvC hebben wij de afgesproken maatregelen nauw gevolgd. Het is nog onzeker of deze maatregelen in de toekomst worden gecontinueerd.

Beschikbaarheid metrovoertuigen
Het knelpunt van de beschikbaarheid van metrovoertuigen heeft de RvC zorgen gebaard. De RvC heeft toegezien op de totstandkoming van het verbeterplan. In 2021 zijn stappen gezet ter verbetering van de organisatie, zodat op lange termijn de prestaties goed en betrouwbaar zijn (verbetertraject). In afstemming met de MRDH zijn er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid gedurende de winterdienstregeling.

Organisatie en leiderschap
In 2021 is de aangepaste organisatiestructuur geëvalueerd. Door de bundeling van strategische onderwerpen is er meer focus gekomen op strategie. In dit jaar is verder gewerkt aan een leiderschapsstijl die past bij de waarden en normen van de RET. De RET heeft twee nieuwe leden verwelkomd in het directieteam, te weten een directeur Financiën, Hugo Mans, en een directeur P&O, Angelique Heijnen.

Verzuim
Het hoge ziekteverzuim bleef in 2021 een belangrijk thema. Er waren zorgen over de oplopende coronabesmettingen, evenals het aanhoudende langdurige verzuim. De manager Gezondheidsmanagement heeft regelmatig in de S&R commissie toelichting gegeven op de aanpak ter vermindering van het verzuim en de voortgang op het herstel. Ook in het aankomende jaar houdt de RvC haar focus op dit thema.

Het inrichten en verhogen van cybersecurity standaarden
De RET staat voor een bijzondere uitdaging, waarbij de organisatie voor een effectieve cybersecurity aanpak moet zorgen voor zowel informatietechnologie (IT) als voor operationele technologie (OT), zoals operationele spoorwegsystemen en voertuigsystemen. De stappen naar het gewenste volwassenheidsniveau op het gebied van cybersecurity heeft de RET in het verleden uitgewerkt in een cybersecurity ‘roadmap’. Met twee gespecialiseerde bedrijven (PWC en Fox-IT) is de inrichting van de roadmap tegen het licht gehouden. Daarnaast is een nieuw ambitieniveau en een nieuwe standaard bepaald en is de bestaande roadmap aangevuld. Naast de reguliere rapportages is de RvC door de directie op de hoogte gehouden over de voortgang implementatie en ontwikkelingen.

AVG
In 2021 is het jaarverslag over 2020 van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) behandeld. Naar aanleiding hiervan is in 2021 de voortgang van de openstaande restpunten besproken om te kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving. Gedurende het jaar 2021 is door de RET aan de formele en wettelijk vereiste privacy beleidsstukken en het vastleggen van de vereiste procedures voldaan. In 2022 zal de implementatie in de organisatie verder moeten worden uitgerold.

Strategisch meerjarig bedrijfsplan
In 2021 heeft de RET het nieuwe bedrijfsplan 2022 t/m 2024 opgesteld. De RvC heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit plan. In plaats van slechts accenten te leggen is gekozen voor een nieuwe aanpak met daarin focus op de kern van het bedrijf: de reizigers, medewerkers en ons materieel. Om dit te kunnen bewerkstellen wordt daarnaast gewerkt aan procesverbetering, digitalisering en de financiële gezondheid.