Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 67.595 69.806
Machines en installaties 14.572 12.872
Rollend materieel 67.106 75.891
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.121 2.862
Activa in uitvoering en vooruitbetalingen 5.090 9.699
   156.484 171.130 


Materiële vaste activa

x €1.000            
   Bedrijfs-gebouwen en terreinen  Machines en installaties  Rollend materieel  Andere vaste bedrijfs-middelen Activa in uitvoering en vooruit-betalingen  Totaal
Stand per 1 januari 2021            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.032 56.452 91.859 8.631 9.699 260.673
Cumulatieve afschrijvingen -24.226 -43.580 -15.968 -5.769 - -89.543
Boekwaarde per 1 januari 2021 69.806 12.872 75.891 2.862 9.699 171.130
Mutaties             
Investeringen 533 4.520 -804 - -4.609 -360
Afschrijvingen -2.744 -2.820 -7.981 -404 - -13.949
Desinvesteringen - - -137 -378 - -515
Afschrijvingen op desinvesteringen - - 137 41 - 178
Saldo mutaties  -2.211 1.700 -8.785 -741 -4.609 -14.646
Stand per 31 december 2021            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.565 60.972 90.918 8.253 5.090 259.798
Cumulatieve afschrijvingen -26.970 -46.400 -23.812 -6.132 - -103.314
Boekwaarde per 31 december 2021 67.595 14.572 67.106 2.121 5.090 156.484
             

Bedrijfsgebouwen en terreinen
In 2021 is voor € 0,5 miljoen geïnvesteerd.

Machines en installaties
In machines en installaties is in 2021 € 4,5 miljoen geïnvesteerd.

Rollend materieel
De negatieve investering in rollend materieel betreft een ontvangen creditnota inzake de in 2019 en 2020 geleverde bussen.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
In andere vaste bedrijfsmiddelen zijn in 2021 geen investeringen geweest.

Vaste activa in uitvoering
De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.

Investeringen
Onder de investeringen zijn begrepen de investeringen en overboekingen naar andere categorieën binnen de materiële vaste activa.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Overige deelnemingen 4.996 3.398
Vorderingen RMC - 2.500
Overige vorderingen - 1.250
   4.996  7.148

 Financiële vaste activa

x €1.000 Overige deelnemingen Vordering RMC  Overige  vorderingen   Totaal 
Boekwaarde per 1 januari 2021 3.398 2.500 1.250 7.148
Investeringen 160 - - 160
Resultaat                1.438 -                   - 1.438
Aflossingen - -2.500 -1.250 -3.750
Boekwaarde per 31 december 2021            4.996 -             4.996


Overige deelnemingen

Dit betreft twee deelnemingen.
1. Deelneming RMC betreft Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 50 procent). Het resultaat deelnemingen in 2021 betreft het nagekomen resultaat 2020 en het voorlopig resultaat 2021 van RMC B.V. De niet uitgekeerde winsten van deze deelneming zijn toegevoegd aan een wettelijke reserve deelnemingen.
2. Deelneming Rivier B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 27 procent). Er is € 0,1 miljoen kapitaal en agio gestort. Het resultaat is € 0,1 miljoen negatief.

Vordering RMC 
Dit betreft een aan RMC verstrekte lening van € 2,5 miljoen tegen een rentepercentage van 7 procent. De lening is in 2021 volledig afgelost.

Overige vorderingen
Het bedrag aan overige vorderingen betreft een achtergestelde lening aan de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A. RET NV heeft deze achtergestelde lening verstrekt aan de Coöperatie voor een bedrag van € 1,25 miljoen. De lening is in 2021 volledig afgelost.

Vlottende activa

Voorraden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Grond- en hulpstoffen 27.380 25.374
OV-chipkaarten en merchandise 496 293
  27.876 25.667
Grond- en hulpstoffen voorziening incourant -8.212 -7.089
   19.664  18.578

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten 42.220 54.579
Geactiveerde kosten 345.634 349.129
Af: ontvangen termijnbedragen -325.558 -311.083
Af: voorziening projecten -3.604 -3.747
   25.472 34.299 
Projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schulden) 16.748 20.280
   42.220  54.579

Vorderingen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Vorderingen op handelsdebiteuren 22.330 8.966
Belasting en premies sociale verzekeringen - 2.066
Overige vorderingen en overlopende activa 141.308 133.664
   163.638  144.696
Vorderingen op handelsdebiteuren    
Vorderingen op handelsdebiteuren 22.466 9.112
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -136 -146
   22.330  8.966
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Omzetbelasting - 2.066
   2.066
Overige vorderingen en overlopende activa    
Overige vorderingen 139.454 131.994
Overlopende activa 1.854 1.670
   141.308 133.664


Overige vorderingen

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2021 van € 117,8 miljoen (2020: € 76,3 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,4 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,6 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2020: respectievelijk 1,5 procent en 1,7 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is in 2021 geen opgenomen vordering op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen (2020: € 25,0 miljoen).

Tevens is € 11,7 miljoen opgenomen als vordering inzake het nog niet ontvangen deel van de beschikbaarheidsvergoeding over 2020 en 2021 (2020: € 14,0 miljoen).

Daarnaast is opgenomen een vordering inzake UWV van € 1,4 miljoen (2020: € 3,7 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Kas 103 103
Bank 98.688 32.454
Overige 278 270
   99.069  32.827

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
 Voorzieningen    
  16.964  13.160 

 

   x €1.000          
  Boekwaarde per 1 januari 2021  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2021
FLO 527 -164 - -87 276
Jubilea 3.973 -374 36 -23 3.612
Langdurig zieken 2.949 -3.397 3.348 - 2.900
WW regulier en bovenwettelijk 1.080 -483 1.956 -464 2.089
Overige personeelsvoorzieningen 308 -52 91 - 347
Reorganisatievoorziening - - 5.170 - 5.170
Incidentele claims 4.323 -504 898 -2.147 2.570
Totaal 13.160 -4.974 11.499 -2.721 16.964

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen. Het totaalbedrag van mutaties vanuit oprenting en wijziging in rekenrente opgenomen in bovenstaand verloopoverzicht bedraagt nihil.

Algemeen
Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

  2021 2020
Gehanteerde rekenrente 0,0 procent 0,0 procent
Verwachte salarisstijging 0,0 - 2,0 procent 0,0 - 2,0 procent

Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.
Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel gemiddeld 0,0 - 3,0 procent.
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)
De FLO-regeling was een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met vroegpensioen konden als zij 60 werden, tegen 80 procent van hun salaris. Deze regeling is in 2010 vervallen en er is een overgangsregeling gecreëerd. Deze toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea
Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele transitievergoeding.

WW regulier en boventallig
Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten voor personeelsleden. De dotaties en vrijvallen hangen samen met de in- en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen
Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV-sectorplan en wachtgeld.

Reorganisatievoorziening
De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen RET. De hoogte van de voorzieningen is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon/ functie. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Incidentele claims
De voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven: 

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
Personeelsvoorzieningen 4.503 2.727 1.994 9.224
Reorganisatievoorziening 5.170 - - 5.170
Overige voorzieningen 2.570 - - 2.570
 Totaal   12.243 2.727 1.994 16.964


Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Lening Europese Investeringsbank (EIB) - 1.980
Lening aandeelhouder (MRDH)  39.475 40.023
Overige schulden 1.115 1.122
   40.590  43.125

Lening Europsese Investeringsbank (EIB)
De lening van de EIB betreft een lening met een hoofdsom van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,0 procent. De lening zal in 2022 volledig worden afgelost. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Lening aandeelhouder (MRDH)
Voor de financiering van de bussen is in 2021 een lening bij de aandeelhouder (MRDH) aangetrokken van € 5,0 miljoen. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De vaste rente op de leningen varieert tussen de 0,4 procent en 0,7 procent. De looptijd varieert tussen de 5 en 15 jaar.

Overige schulden
Overige schulden hebben betrekking op een langlopende verplichting van € 1,1 miljoen inzake het onderhoud van geluids- en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de eerste keer onderhoud plaatsgevonden. Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

x €1.000 2021 2020
Stand per 1 januari 48.751 4.640
Nieuwe leningen     5.000 47.379
Aflossingen in jaar -5.882 -3.268
Stand lening per 31 december  47.869 48.751
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -7.279 -5.626
Stand per 31 december 2021  40.590 43.125

Langlopende schulden

x €1.000                         
Totaal 47.869 7.279 40.590 21.876  
  Stand per 31 december 2021 Aflossingsver-plichting Resterende looptijd >1 jaar Resterende looptijd > 5 jaar Rente-percentage
Lening Europese Investeringsbank (EIB)  1.980 1.980 - - -
Lening aandeelhouder (MRDH) 44.774 5.299 39.475 20.761 0,60
Overige schulden 1.115 - 1.115 1.115 -

Het rentepercentage over de leningen betreft het gewogen gemiddelde rentepercentage.

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Aflossingsverplichting langlopende schulden 7.279 5.626
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 23.767 30.954
Schulden ter zake van belastingen en premie sociale verzekeringen 115.774 48.874
Overige schulden en overlopende passiva 132.198 138.937
   279.018  224.391


Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Omzetbelasting 19.451 -
Loonheffing 95.744 47.436
Vennootschapsbelasting 5 2
Overige belastingen 574 1.436
   115.774 48.874 

De loonheffing zal conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in maximaal 60 maanden worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2022 en heeft daarmee (groten)deels een langlopend karakter.

Overige schulden en overlopende passiva

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Onderhanden projecten 16.747 20.280
Overige schulden 19.264 26.667
Overlopende passiva 96.187 91.990
   132.198  138.937

Overige schulden
De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 19,2 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen een langlopend karakter heeft (2020: € 19,1 miljoen). In 2020 was hierin tevens een bedrag van € 5,7 miljoen aan terug te betalen NOW opgenomen (2021: € nihil).

Overlopende passiva
In de overlopende passiva zijn opgenomen:
Een bedrag van € 48,0 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2022 (2020: € 35,4 miljoen).
Een bedrag van € 17,5 miljoen (2020: € 23,8 miljoen) inzake nog te betalen bussen.
Een bedrag van € 3,7 miljoen (2020: € 4,4 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten uit de verkopen van jaarabonnementen in 2021. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2022.
RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2020: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Hiervoor heeft een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2020 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2021 opgenomen voor een bedrag van € 6,3 miljoen (2020: € 6,7 miljoen).

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Concessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de regio Rotterdam en regio Haaglanden (RandstadRail).

Overeenkomst concessie rail
De concessie heeft een ingangsdatum van 11 december 2016 en een looptijd van 14 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de jaren vanaf 2017 zijn financiële afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de concessie gemaakte kosten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen. In 2019 heeft de herijking plaatsgevonden waarbij binnen de huidige concessie nieuwe afspraken worden gemaakt die vanaf 2020 in werking treden. Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.). Het gebruiksrecht hierop eindigt op het moment dat de concessie niet meer aan RET N.V. wordt gegund.

Overeenkomst concessie bus
Op 8 december 2019 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 15 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de nieuwe busconcessie zijn nieuwe bussen aangeschaft om de doelen ten aanzien van duurzaamheid te kunnen behalen. Dit betreffen onder andere hybride en zero-emissie bussen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur in RET Materieel B.V.

Investeringsverplichtingen
RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende activa in aanbouw, aanleg van en groot onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf van bussen voor de nieuwe busconcessie.
Met name betreft dit:
• Aanschaf bussen voor de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 38,3 miljoen;
• Verbetering van de spoorbeveiliging (project ‘Systeemsprong’) met openstaande verplichting van € 13,0 miljoen;
• Laadinfra voor de nieuwe busconcessie van € 8,2 miljoen;
• Aanleg van de Hoekse Lijn van €4,2 miljoen en de verlenging naar het strand € 3,6 miljoen;
• Brandveiligheid tunnels voor € 5,3 miljoen.

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd van 1 tot 5 jaar. Het totaal aan investeringsverplichtingen bedraagt € 107,4 miljoen.

Leaseverplichtingen
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. RET N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2021 is hier een bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen voor voldaan (2020: € 1,0 miljoen).De leasecontracten hebben een looptijd van gemiddeld 5 jaar.
De bestaande lease verplichtingen met een looptijd:
• korter dan een jaar zijn € 1,2 miljoen;
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn € 3,2 miljoen;
• langer dan 5 jaar zijn € 0,1 miljoen.

Huurverplichtingen
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. Het huurcontract loopt tot en met 2026. Dit is het grootste huurcontract dat in onderstaande huurverplichtingen is opgenomen.
De bestaande huurverplichtingen met een looptijd:
• korter dan een jaar zijn circa € 2,9 miljoen;
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 10,7 miljoen;
• en langer dan 5 jaar zijn € 1,1 miljoen.
RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. Deze verplichtingen hebben een looptijd van maximaal een jaar en bedragen circa € 0,8 miljoen.
Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 3,0 miljoen aan huurlasten voor onroerende goederen in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Gebruiksvergoeding
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. over de looptijd van de concessie. Verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET N.V. Hiervoor betaalt RET N.V. een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten en bedraagt voor 2021 circa € 67,8 miljoen (2020: € 68,5 miljoen). RET N.V. heeft aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. een pandrecht verleend op de door RET N.V. ontvangen railconcessievergoeding.

Bankgaranties
Er zijn drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 42.350 voor de huur van bedrijfsruimte te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur bedrijfsruimte te Rotterdam en een bankgarantie ter hoogte van € 35.000 voor de huur van een serviceruimte op station CS.

Fiscale eenheid
De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Gebeurtenissen na Balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen. Voor de onzekerheid met betrekking tot het Coronavirus wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2021 ad € 1.217.000 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2021 van de vennootschap.