Skip to content

Toelichting enkelvoudige balans

Enkelvoudige verkorte winst- en verliesrekening over 2021

x €1.000 2021 2020
Resultaat deelnemingen 1.743 2.519
Vennootschappelijk resultaat na belastingen -526 -13.881
Netto resultaat na belastingen  1.217  -11.362

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met (de desbetreffende paragraaf van) de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Toelichting op de enkelvoudige balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 67.595 69.806
Machines en installaties 13.745 11.754
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.121 2.862
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 3.970 9.429
   87.431  93.851

Materiële vaste activa 

x €1.000            
  Bedrijfs-gebouwen en terreinen Machines en installaties Rollend materieel Andere vaste bedrijfs-middelen Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal
Stand per 1 januari 2021            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.032 50.763 506 8.700 9.429 163.430
Cumulatieve afschrijvingen -24.226 -39.009 -506 -5.838 - -69.579
Boekwaarde per 1 januari 2021 69.806 11.754 - 2.862 9.429 93.851
Mutaties             
Investeringen 533 4.520 - - -5.459 -406
Afschrijvingen -2.744 -2.529 - -404 - -5.677
Desinvesteringen - - - -378 - -378
Afschrijvingen op  desinvesteringen - - - 41 - 41
Saldo mutaties  -2.211 1.991 - -741 -5.459 -6.420
Stand per 31 december 2021            
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.565 55.283 506 8.322 3.970 162.646
Cumulatieve afschrijvingen -26.970 -41.538 -506 -6.201 - -75.215
Boekwaarde per 31 december 2021 67.595 13.745 - 2.121 3.970 87.431

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.849 1.544
Overige deelnemingen 4.996 3.398
Vorderingen RMC - 2.500
Overige vorderingen - 1.250
   6.845  8.692

 

x €1.000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen   Overige deelnemingen Vordering RMC  Overige vorderingen  Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2021 1.544 3.398 2.500 1.250 8.692
Investeringen  - 160 - - 160
Resultaat  305 1.438 - - 1.743
Aflossingen - - -2.500 -1.250 -3.750
Boekwaarde per 31 december  2021 1.849 4.996 - - 6.845


De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op:

Deelneming Statutair gevestigd te Aandeel in kapitaal
RET Materieel B.V. Rotterdam 100 procent
RET Services B.V. Rotterdam 100 procent
RET Bus B.V. Rotterdam 100 procent

Voor deze deelnemingen wordt artikel 2:403 BW lid 1 toegepast.

RET Materieel B.V. RET
Materieel B.V. beheert de nieuwe bussen. RET N.V. voert de directie over RET Materieel B.V. en brengt daarvoor een management fee in rekening. RET N.V. gebruikt het materieel voor de exploitatie en betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding aan RET Materieel B.V. In 2021 werd door RET Materieel B.V. geen resultaat behaald (2020: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is € 14.000.

RET Services B.V.
RET Services B.V. voert voor RET N.V. beperkte niet direct met het openbaar vervoer verband houdende activiteiten uit. De directie van RET N.V. voert de directie over RET Services B.V. en brengt deze kosten op marktconforme wijze in rekening bij RET Services B.V. De waarde van de deelneming is € 1,8 miljoen (2020: € 1,5 miljoen). In 2021 werd door RET Services B.V. een positief resultaat van € 0,3 miljoen (2020: € 0,1 miljoen) behaald.

RET Bus B.V.
RET Bus B.V. heeft de busconcessie tot 8 december 2019 verzorgd. In 2020 valt de busconcessie onder RET N.V. Het resultaat van Bus B.V. is nihil (2020: ook geen resultaat). De waarde van de deelneming is negatief € 11,5 miljoen (2020: € 11,5 miljoen negatief), deze is opgenomen onder de voorzieningen.

Voor de andere deelnemingen en de vorderingen wordt naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening verwezen.

Vlottende activa
Voorraden 

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Grond- en hulpstoffen 26.537 24.571
OV-chipkaarten en merchandise 496 293
   27.033  24.864
Grond- en hulpstoffen voorziening courant -8.094 -6.928
  18.939 17.936

Onderhanden projecten

Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Geactiveerde kosten 339.280 350.727
Af: ontvangen termijnbedragen -327.297 -313.105
Af: voorziening projecten -3.604 -3.747
   8.379  33.875
Projecten met een creditsaldo
(gepresenteerd onder kortlopende schulden)
34.961 20.974
Totaal   43.340  54.849

Vorderingen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Vorderingen op handelsdebiteuren 15.226 5.442
Vorderingen op groepsmaatschappijen 24.810 31.865
Belastingen en premies sociale verzekeringen - 2.805
Overige vorderingen en overlopende activa 139.705 131.417
   179.741  171.529


Vorderingen op handelsdebiteuren

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Vorderingen op handelsdebiteuren 15.226 5.492
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - -50
   15.226  5.442


Vorderingen op groepsmaatschappijen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Vorderingen op RET Materieel B.V. 22.315 31.516
Vorderingen op RET Bus B.V. 2.495 349
   24.810  31.865

De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een rekening-courantverhouding met deelnemingen. Het rentepercentage op deze verhoudingen bedraagt 1,6 procent (2020: 1,7 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Omzetbelasting - 2.805
   -  2.805

Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Overige vorderingen 138.008 129.916
Overlopende activa 1.697 1.501
   139.705 131.417


Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2021 van € 119,7 miljoen (2020: € 76,3 miljoen). Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,4 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,6 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2020: respectievelijk 1,5 procent en 1,7 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is geen vordering opgenomen op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen (2020: € 25,2 miljoen).

Tevens is € 11,7 miljoen opgenomen als vordering inzake het nog niet ontvangen deel van de beschikbaarheidsvergoeding over 2020 en 2021 (2020: € 14,0 miljoen).

In de overige vorderingen is opgenomen een vordering inzake UWV van € 1,4 miljoen (2020: € 3,3 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Kas 103 103
Bank 96.458 31.612
Overig 278 270
   96.839  31.985

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

x €1.000 Gestort en opgevraagd aandelen- kapitaa Agioreserve Wettelijke en statutaire reserves Overige reserve  Resultaat boekjaar  Totaal
Stand per 1 januari 2021 122 7.500 2.455 149.567 -11.362 148.282
Mutaties uit resultaatverwerking - - - - 11.362 11.362
Resultaat boekjaar  - - - -  1.217 1.217
Uit resultaatverdeling - - - -11.362 - -11.362
Vrijval ten gunste van algemene reserve - - 1.544 -1.544 - -
Stand per 31 december 2021 122 7.500 3.999 136.661 1.217 149.499


Het maatschappelijk aandelenkapitaal van RET N.V. bedraagt € 600.000. Per 6 juli 2016 is het aandelenkapitaal verdeeld in 599 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel, elk met een nominale waarde van € 1.000.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 121 gewone aandelen en 1 bijzonder aandeel met een nominale waarde van € 1.000 elk.

De wettelijke reserve wordt aangehouden voor positieve resultaten en rechtstreekse waardevermeerderingen van de deelneming RMC waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd.

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

x €1.000 2021 2020
Stand per 1 januari 122 122
Stand per 31 december 122   122

Agioreserve

x €1.000 2021 2020
Stand per 1 januari 7.500 7.500
mutaties - -
Stand per 31 december  7.500  7.500

Wettelijke en statutaire reserve

x €1.000 2021 2020
Wettelijke reserve deelnemingen 3.999  2.455 

Wettelijke reserve

x €1.000 2021 2020
Stand per 1 januari 2.455 37
Vrijval ten gunste van algemene reserve 1.544 2.418
Stand per 31 december  3.999  2.455

Overige reserve

x €1.000 2021 2020
Stand per 1 januari 149.567 146.157
Uit resultaatverdeling -11.362 5.828
Overboekingen -1.544 -2.418
Stand per 31 december 136.661   149.567

Resultaat boekjaar

x €1.000 2021 2020
Stand per 1 januari -11.362 5.828
Mutatie uit resultaatverdeling 11.362 -5.828
Resultaat boekjaar 1.217 -11.362
Stand per 31 december  1.217  -11.362

Voorzieningen

x €1.000 2021 2020
Voorzieningen 26.817 22.561

 

x €1.000  Boekwaarde per 1 januari 2021  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2021
FLO 320 -43 - -74 203
Jubilea 3.327 -316 36 - 3.047
Langdurig zieken 2.501 -2.673 2.587 - 2.415
WW regulier en bovenwettelijk 953 -438 1.892 -466 1.961
Overige personeelsvoorzieningen 264 -30 88 - 322
Reorganisatievoorziening - - 5.170 - 5.170
Incidentele claims 3.690 -436 703 -1.764 2.193
Negatieve waarde deelneming 11.506 - - - 11.506
Totaal  22.561 -3.936 10.476 -2.284 26.817


Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen.
De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven:

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
31-12-2021
Personeelsvoorzieningen 3.843 2.439 1.666 7.948
Reorganisatievoorziening 5.170 - - 5.170
Overige voorzieningen 2.193 11.506 - 13.699
 Totaal 11.206 13.945 1.666 26.817


Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de voorzieningen in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening negatieve deelneming is gevormd aangezien RET N.V. zich middels art 2:403 lid 1 sub b aansprakelijk heeft gesteld voor de verplichtingen RET Bus B.V.

Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Lening Europese Investeringsbank - 1.980
   -  1.980


Lening Europese Investeringsbank (EIB)
De lening van de EIB betreft een lening van € 3,3 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,0 procent. De lening zal in 2022 voortijdig volledig worden afgelost. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 

x €1.000 2021 2020  
Stand per 1 januari 2.640 3.300
Nieuwe lening - -
Aflossingen -660 -660
  1.980 2.640
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -1.980 -660
Stand per 31 december  - 1.980

Langlopende schulden

x €1.000  Stand per 31 december 2021  Aflossings-verplichting  Resterende looptijd > 1 jaar  Resterende looptijd > 5 jaar  Rente-percentage
Lening Europese Investeringsbank (EIB) 1.980 1.980 - - -


Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Aflossingsverplichting langlopende schulden 1.980 660
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 22.414 30.362
Schulden aan groepsmaatschappijen 24.868 11.618
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 95.219 39.930
Overige schulden en overlopende passiva 112.338 123.449
   256.819  206.019


Schulden aan groepsmaatschappijen
 

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Schuld aan RET Services B.V. 24.868 11.618
  24.868   11.618


De post schulden aan groepsmaatschappijen betreft de rekening-courantverhouding met RET Bus B.V. en RET Services B.V. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt 1,6% rente berekend.

Schuld ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Omzetbelasting 17.327 -
Loonheffing 77.313 38.492
Vennootschapsbelasting 5 2
Overige belastingen  574 1.436
   95.219 39.930

De loonheffing en omzetbelasting zal conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in maximaal 60 maanden worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2022 en heeft daarmee grotendeels een langlopend karakter.

Overige schulden en overlopende passiva 

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Onderhanden projecten 34.960 20.974
Overige schulden 15.652 21.960
Overlopende passiva 61.726 80.515
   112.338 123.449

Overige schulden
De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 15,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen een langlopend karakter heeft (2020: € 16,1 miljoen). In 2020 was hierin tevens een bedrag van € 5,7 miljoen aan terug te betalen NOW opgenomen (2021: € nihil).

Overlopende passiva
In de overlopende passiva zijn opgenomen:
Een bedrag van € 35,5 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2022 (2020: € 26,2 miljoen).
Een bedrag van € 17,5 miljoen (2020: € 23,8 miljoen) inzake nog te betalen bussen.
Een bedrag van € 3,1 miljoen (2020: € 3,7 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten uit de verkopen van jaarabonnementen in 2021. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2022.

RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2020: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Hiervoor heeft een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2020 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2021 opgenomen voor een bedrag van € 6,3 miljoen (2020: € 6,7 miljoen).

De reële waarde van de schulden benadert de boekwaarde.


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Aansprakelijkheidsstelling
De vennootschap heeft ten behoeve van haar dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.

Fiscale eenheid
RET N.V. vormt met haar dochterondernemingen (RET Services B.V., RET Bus B.V. en RET Materieel B.V.) een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met en omzetbelasting. RET N.V. staat aan het hoofd van deze fiscale eenheid. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

Overige
Voor de overige niet uit de balans blijkende verplichtingen zie de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.


Voorstel resultaatverwerking
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2021 ad € 1.217.000 wordt geheel toegevoegd aan  de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2021 van de vennootschap.

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Personeelskosten
Gedurende het jaar 2021 waren 2.032 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 1.993). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2020: 0). Zie tevens note 15 van de geconsolideerde jaarrekening.

In de post salarissen is begrepen de bezoldiging van de statutair directeur en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de statutair directeur van RET N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2021 Bestuurder 179 24 203
2020 Bestuurder 179 21 201


De beloning voor de bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT-2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2021 - RvC 111 - 111
2020 - RvC 97 - 97


De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2021 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

Specificatie accountantshonoraria
In de overige bedrijfskosten zijn de accountantskosten opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de accountantskosten nader gespecificeerd:

x €1.000 2021 2020
Onderzoek van de jaarrekening 176 246
Andere controle-opdrachten 144 232
Adviesdiensten op fiscaal terrein - 20
Overig 58 14
Totaal  378 512 


Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De kosten zijn verantwoord in het jaar waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Rotterdam, 31 maart 2022

Maurice Unck


Rotterdam, 31 maart 2022
Ondertekening commissarissen

Charlotte Insinger
Voorzitter

Karin Bax
Commissaris

Steven Lak
Commissaris

Engbert Verkoren
Commissaris

Guido Dubbeld
Commissaris