Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x €1.000 2021 2020
Opbrengsten kaartverkoop 149.640 145.152
Exploitatiebijdragen 144.204 142.755
Werken derden 93.352 92.808
   387.196  380.715


Opbrengsten kaartverkoop
De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+ vrij reizen in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

Exploitatiebijdragen
De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de exploitatie rail, bus, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd. 

x €1.000 2021 2020
Reguliere exploitatiebijdragen 144.349 143.355
Herallocatie exploitatiebijdragen -145 -600
Totaal  144.204  142.755

De herallocatie betreft de reservering van het niet benutte budget van Innovatiefonds.

Werken derden
Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake groot onderhoud van infrastructurele projecten en aanschaf en renovatie van railgebonden voertuigen.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2021 2020
Bijdrage chipkaarten 727 540
Overige dienstverlening 10.926 5.827
Vergoeding procesverbaal 447 431
Verschrotting en verkoop activa 1.639 2.850
Ontvangen managementfee 1.320 1.320
Beschikbaarheidsvergoeding 70.056 71.200
Overige bedrijfsopbrengsten 5.039 7.465
   90.154  89.633


Door de daling van het aantal reizigers zijn de inkomsten van OV-bedrijven sterk afgenomen. Tegelijkertijd heeft het kabinet vervoerders gevraagd om de dienstregelingen op peil te houden zodat het OV haar rol als vitale sector kan blijven vervullen. Met de beschikbaarheidsvergoeding worden OV-bedrijven gecompenseerd voor de kosten die zij maken om tijdens de coronacrisis bussen, treinen en metro’s te laten rijden. In 20210 is derhalve € 70,1 miljoen aan beschikbaarheidsvergoeding opgenomen (2020: € 71,2 miljoen).

Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2021 2020
 Kosten van grond- en hulpstoffen 22.530 18.225
  22.530   18.225


In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraadonderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

x €1.000 2021 2020
Kosten uitbesteed werk 139.804   151.283
   139.804 151.283 


Kosten uitbesteed werk

x €1.000 2021 2020
Ingehuurd personeel 34.192 38.230
Ingehuurd personeel werken derden 3.043 3.182
Werken derden 64.955 67.417
Onderhoud en reparatie door derden 34.676 38.729
Vervoer door derden 1.063 1.180
Overige externe kosten 1.875 2.545
   139.804  151.283

 

De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatieplaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2021 2020
Lonen en salarissen 196.276 194.347
   196.276  194.347

Lonen en salarissen

x €1.000 2021 2020
Bruto lonen en -salarissen 122.516 123.646
Geactiveerde loonkosten -1.855 -1.500
Vaste beloningen 15.870 16.294
Variabele beloningen 3.620 9.141
Pensioenpremie 22.541 21.833
Premies sociale verzekeringen 21.476 20.699
Overige personeelskosten 3.797 4.160
Mutaties personeelsvoorzieningen 8.311 74
   196.276  194.347


De salarissen stijgen door een combinatie van mutaties in aantal FTE’s en indexatie (cao).

De variabele beloningen zien vooral toe op overuren, overwerk en mutatie verlofuren. Over 2020 en 2021 zijn geen bonussen voor management opgenomen.

De gemiddelde bezetting

  2021 2020
Exploitatie 1.310 1.350
Techniek 495 437
Financiën 110 92
Algemeen 117 113
Herplaatsing - 1
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 2.032 1.993
Totaal gemiddeld FTE's Bus B.V. 567 654
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V.  2.599  2.647

 

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

x €1.000 2021 2020
Afschrijvingen materiële vaste activa 13.949 13.551
   13.949 13.551 


Overige bedrijfskosten

x €1.000 2021 2020
Overige bedrijfskosten 106.773 108.224
   106.773  108.224

 

x €1.000 2021 2020
Belastingen, rechten en verzekeringen 5.774 4.743
Gebruiksvergoeding 67.838 67.949
Energieverbruik voortbeweging 13.304 13.889
Overig energieverbruik 3.141 2.769
Diverse overige kosten 16.461 18.839
Mutaties voorzieningen 255 35
  106.773   108.224


Gebruiksvergoeding
De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2021: € 24,4 miljoen, 2020: € 25,7 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2021: € 43,5 miljoen, 2020: € 42,8 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen.

Financiële baten en lasten

x €1.000 2021 2020
Rentebaten 1.337 2.460
Rentelasten -369 -165
   968  2.295


In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor
€ 1,3 miljoen (2020: € 1,0 miljoen). 

Belastingen over de winst of verlies

Belastingen: Uitsplitsing

x €1.000 2021 2020
Belastingen uit voorgaande boekjaren 793  
Belastingen uit huidig boekjaar - -793
Totaal van belastingen over de winst of het verlies 793   -793

 

  2021 2020
Effectief belastingtarief 40,00 -6,00
Toepasselijk belastingtarief 25,00 25,00


Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van een afwijkende berekening van het fiscaal belastbaar resultaat alsmede de teruggave van belastingen met betrekking tot voorgaand jaar.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2021 2020
Aandeel in resultaat deelneming RMC 1.544 2.418
Aandeel in resultaat deelneming Rivier -106 -
   1.438  2.418


Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2021 uit het nagekomen resultaat 2020 en het voorlopig resultaat 2021 van RMC B.V. alsmede Rivier B.V.

Opgave van de transacties met verbonden partijen die van betekenis zijn en niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de (statutaire) directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van R.E.T. N.V. of de moedermaatschappij van R.E.T. N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.