Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatbestemming)

x €1.000 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa    
Materiële vaste activa 156.484 171.130
Financiële vaste activa 4.996 7.148
Vlottende activa    
Voorraden 19.664 18.578
Onderhanden projecten 42.220 54.579
Vorderingen 163.638 144.696
Liquide middelen 99.069 32.827
   486.071 428.958 
Groepsvermogen 149.499 148.282
Voorzieningen 16.964 13.160
Langlopende schulden 40.590 43.125
Kortlopende schulden 279.018 224.391
   486.071 428.958