Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren heeft medio 2018 plaatsgevonden. Overeenkomstig de aanbevelingen uit de Code, heeft de zelfevaluatie onder leiding van een externe deskundige plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is een actiepuntenlijst opgesteld, waarin onder meer is vastgelegd dat de Raad meer tijd zal inruimen voor strategische discussies en voor innovatie. De Raad is voornemens aan meer activiteiten van de Directie en Top 25 deel te nemen, teneinde het bedrijf beter te leren kennen. Aan de relatie met de AvA, alsmede die met MRDH zal meer aandacht worden besteed. Tevens zijn de aspecten benoemd die van belang zijn bij de werving van nieuwe commissarissen.  

De leden van de RvC volgen periodiek cursussen en bezoeken tevens bijeenkomsten om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de governance.
Een belangrijk aandachtspunt zijn de technologische ontwikkelingen, o.a. met betrekking tot cybersecurity en andere (ICT)-innovaties. De Raad wordt daarvan regelmatig op de hoogte gehouden. 

De RvC is van mening dat de informatievoorziening vanuit de directie adequaat is, en dat hij mede dankzij een goed functionerende auditcommissie en de uitgebreide kwartaalrapportages  goed in staat is geweest het gevoerde beleid te kunnen volgen.
De RvC is van oordeel dat directie en Raad ieder op zich goed functioneren, er sprake is van een goede dialoog waardoor de Raad goed in staat is geweest op kritische wijze haar toezichthoudende verantwoordelijkheid waar te maken.