Samenstelling Raad van Commissarissen

De samenstelling van de RvC is in 2018 niet gewijzigd. Wel is begin 2018 een search opdracht verstrekt voor de vacature, die in de Raad is ontstaan na het overlijden in september 2017 van de heer B. Keijts. Lopende die procedure is tevens vooruitgekeken naar de begin 2019 optredende vacature van de heer V. van der Chijs, die na twee termijnen van 4 jaar niet voor herbenoeming in aanmerking komt. Deze parallel lopende selectieprocedures hebben geresulteerd in de voordracht door de Raad van twee nieuwe commissarissen. Deze zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouder op 19 december 2018 benoemd. Per 1 januari 2019 is de heer S.W.A. Lak benoemd en per 1 februari 2019 de heer E.H. Verkoren. Hiermede is de Raad weer volledig op sterkte.

De RvC van RET NV bestaat eind 2018 uit drie vrouwen en één man. Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit. Voor de openstaande vacatures zijn twee mannen benoemd, zodat na 1 februari 2019 de verhouding in de RvC is 60% vrouwen en 40% mannen.

De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Eventuele herbenoeming daarna is alleen gemotiveerd mogelijk voor een periode van twee jaar en daarna nogmaals voor twee jaar (conform de Code). Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming dienen te voldoen aan de criteria zoals opgenomen in de profielschets. De profielschets is beschikbaar op de website www.ret.nl.

Tineke Bahlmann (1950)

voorzitter

Commissaris sinds: 20 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015-2019

Nevenfuncties (professioneel):

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Maasstadziekenhuis
 • Lid Auditcommissie Sociale Verzekerings Bank
 • Lid RvB Stichting Preferente aandelen Nedap BV
 • Voorzitter RvC B.V. Houdstermaatschappij Zuid Holland

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Voorzitter RvT Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
 • Lid RvT Justdiggit Amsterdam
 • Lid signaleringsraad NBA

 

Mirjam Nouwen (1958)

vice voorzitter

Commissaris sinds: 1 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015-2019

Hoofdfunctie

 • Adviespraktijk (corporate) finance

  Nevenfuncties (professioneel):
 • Vice voorzitter Raad van Toezicht AvroTros en voorzitter audit committee
 • Voorzitter RvT NHF (Munt Hypotheken)
 • Lid RvT Nationaal Restauratiefonds

Nevenfunctie (maatschappelijk)

 • Lid Bestuur J.C. Ruigrok Stichting
 • Lid RvT Fonds Urgente Noden Haarlem

 

Victor van der Chijs (1960)

lid

Commissaris sinds: 1 februari 2011
Huidige zittingstermijn: 2015-2019

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente

Nevenfuncties (professioneel):

 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep BV
 • Vice voorzitter European Consortium of Innovative Universities
 • Lid VSNU en Stuurgroep internationalisering
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur 4TU.Federatie
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries

Nevenfuncties (maatschappelijk):

 • Lid RvT van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Voorzitter RvT Kennisland
 • Lid Dagelijks Bestuur Twente Board

 

Karin Bax (1969)

lid

Commissaris sinds: 1 juli 2017
Zittingstermijn: 2017-2021

Hoofdfunctie:

 • Change manager Finance Heineken International

 

Steven Lak (1954)

lid

Commissaris sinds: 1 januari 2019
Huidige zittingstermijn: 2019-2023

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter Deltalinqs
 • Voorzitter evofenedex

Nevenfuncties (professioneel):

 • lid RvC dochterondernemingen Thyssen Krupp: Veerhaven BV & EECV BV
 • lid RvC SMT Holding NV
 • lid RvC Portbase BV
 • voorzitter Stichting Vermogensbeheer Belangenbehartiging Pensioenen voor de Haven en vice voorzitter BPVH

Nevenfuncties gerelateerd aan Deltalinqs / evofenedex:

 • lid DB VNO-NCW
 • voorzitter RvT/RvA Nederland Distributieland
 • lid RvT Stichting Nederland in Business
 • Voorzitter Spoorgoederentafel en lid OV&Spoortafel

 

Engbert Verkoren (1968) 

lid

Commissaris sinds: 1 februari 2019
Huidige zittingstermijn: 2019-2023

Hoofdfunctie:

 • CEO Conclusion

 Nevenfuncties (professioneel):

 • lid Economic Board Utrecht