Bijeenkomsten van de Raad

De Raad heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Tussentijds is  twee keer telefonisch vergaderd. De eerste keer in verband met de gevraagde bijdrage van RET in de meerkosten van de Hoekse lijn, en de tweede keer in verband met de aanbesteding van de nieuwe bussen en de goedkeuring van het investeringsbudget.
Vier keer per jaar wordt in de Raad de kwartaalrapportage besproken. De directie doet daarin uitgebreid en transparant verslag over de inkomsten en uitgaven van de verschillende bedrijfsonderdelen, maar ook over de performance van het bedrijf en de belangrijkste KPI's (zoals vervoeromvang, productiviteit, ziekteverzuim e.d.) wordt gerapporteerd. Daarnaast heeft de Raad de jaarrekening over 2017 en de begroting voor 2019 vastgesteld. Zoals gebruikelijk, is de begroting gebaseerd op de resultaten tot en met het derde kwartaal van het voorafgaande jaar, teneinde zo actueel mogelijk te zijn. 

Zoals hiervoor voor een deel al is genoemd, waren de belangrijkste inhoudelijke dossiers in het verslagjaar de volgende:

  • de formele afronding van de busconcessie, in de vorm van het accepteren door RET van het concessiebesluit, inclusief de financiële paragraaf en de concessievoorwaarden
  • de goedkeuring van het investeringsvoorstel voor de aanschaf van de nieuwe bussen
  • de vertraging bij de oplevering van de ombouw van de Hoekse lijn en de bijdrage die RET levert in de meerkosten
  • de vaststelling van het nieuwe Bedrijfsplan voor de periode 2019-2021
  • het verrichten van een haalbaarheidsstudie naar de toekomst van RMC (een gemeenschappelijke dochter van RET en de Rotterdamse Taxi Centrale)
  • de regelmatig met de directie gevoerde discussie over het hoge ziekteverzuim bij RET en de maatregelen die in dat kader worden genomen
  • de lobby activiteiten die de vier publieke OV-bedrijven (NS, HTM, GVB en RET) gemeenschappelijk verrichten voor de uitbreiding van light rail, c.q. light train en het vergroten van de investeringsmogelijkheden voor het railvervoer

 De RvC wil graag zijn waardering uitspreken over de inzet van het RET-personeel, dat zich het afgelopen jaar wederom heeft ingespannen om de dienstverlening aan de reizigers verder te verbeteren. Zoals uit de OV-klantenbarometer blijkt, gaan de rapportcijfers voor RET bijna elk jaar weer iets verder omhoog.

Ten slotte spreekt de RvC zijn waardering en dank uit aan de directie voor haar functioneren en haar bijdrage aan het resultaat van de onderneming.