Zelfevaluatie Raad van Commissarissen

Tijdens de heidagen van de RvC is de zelfevaluatie besproken. Een keer in de drie jaar laat de RvC zich hierbij begeleiden door een extern deskundige. Dit jaar heeft de RvC de evaluatie zelf uitgevoerd. Mevr. Bax, de voorzitter van de S&R commissie, heeft een vragenlijst opgesteld en deze uitgezet onder de leden van de RvC, de bestuurder en de bestuurssecretaris. Uit de reacties is een synthese opgesteld en deze is voorafgaand aan de bespreking verstuurd aan de leden van de RvC en de bestuurssecretaris. In aanwezigheid van alle leden en de bestuurssecretaris is de synthese besproken en bediscussieerd op 29 juni 2021. Er is onder andere gesproken over het functioneren van de RvC als geheel, individueel per rol in de RvC en de RvC in samenwerking met het directieteam. In het algemeen zijn de leden van de RvC tevreden over het functioneren van de RvC in het afgelopen jaar. De actiepuntenlijst naar aanleiding van deze zelfevaluatie zijn in het najaar 2021 opgepakt en hieraan wordt verder opvolging gegeven in 2022.