Skip to content

Corporate Governance

De directie en de RvC zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Corporate Governance Code (de Code). De RvC past de Code toe voor zover passend voor een niet-beursgenoteerd bedrijf als de RET en rapporteert samen met de directie over de naleving van de Code aan de aandeelhouder.

Wanneer de Code verandert, rapporteren RvC en directie over de naleving daarvan aan de aandeelhouders. Het reglement van de RvC is eind 2017 in lijn gebracht met de ‘best practice’ bepalingen van de Code.

De RvC heeft in 2021 nieuwe procesafspraken gemaakt met de aandeelhouder over de jaarlijkse verantwoording over de Code. Vanaf 2022 zal het jaarverslag én de separate verantwoording over de naleving van de Code in het voorjaar aan de aandeelhouder ter vaststelling aangeboden en gepubliceerd worden op de website. Daar waar de RET N.V. afwijkt van de Code, zal zij op hoofdlijnen verantwoording afleggen in het jaarverslag.

In 2021 is er toezicht gehouden op de meldingsprocedure door middel van een jaargesprek tussen de voorzitter van de AC, de voorzitter van de commissie Integriteit en Functionaris Gegevensbescherming. De RvC houdt conform de Code toezicht op het beleid van de directie en opereert onafhankelijk van de bestuurder en de aandeelhouders. Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de verklaring over onafhankelijkheid.