Auditcommissie

De Auditcommissie (AC) bestond in 2021 uit dhr. Dubbeld (voorzitter), dhr. Lak en dhr. Verkoren. De AC vergadert met de financieel directeur, de manager concern control, de manager ICT en de proces en riskofficer. Bij de vergaderingen zijn ook de externe accountant en de internal auditor aanwezig.

De AC is een vaste commissie van de RvC en heeft als taak de RvC bij te staan in haar controlerende taak en toezichthoudende rol. De AC brengt verslag uit aan de RvC over de beraadslaging en bevindingen. In dit verslag wordt in ieder geval vermeld:

  • de wijze van de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • de effectiviteit van IT-inrichting;
  • cyberincidenten en de inrichting van cybersecurity;
  • de wijze waarop de effectiviteit van het interne en externe audit proces is beoordeeld, evenals het functioneren van de interne auditor en de accountant;
  • het toezicht op naleving van aanbevelingen en opvolging van auditbevindingen;
  • de materiële overwegingen inzake de financiële verslaggeving;
  • de wijze waarop de materiële risico's en onzekerheden zijn geanalyseerd en besproken en wat de belangrijkste bevindingen van de auditcommissie zijn.

De AC adviseert bij de selectie van de externe accountant en bereidt de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de accountant voor. Hierbij houdt de AC toezicht op het beleid van de vennootschap met betrekking tot de tax planning en eventuele niet controle werkzaamheden voor de vennootschap.

In de AC zijn in 2021 de management letter, het controleplan en het accountantsverslag van de externe account besproken, evenals de jaarrekening en begroting. Daarnaast zijn onder meer de financiële kwartaalrapportages, de Strategisch Risico Analyse, het inrichten en verhogen van cybersecurity standaarden, de vormgeving van een nieuwe ICT-organisatie en de AVG-status expliciet aan de orde geweest.

De AC heeft in 2021 vijf reguliere vergaderingen gehouden.