Skip to content

Aanbieding door Raad van Commissarissen

Voor u ligt het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) over het jaar 2022.  

Wij hebben de jaarrekening van RET N.V. over het boekjaar 2022 besproken en goedgekeurd.  
De jaarrekening is door onze accountant, PricewaterhouseCoopers (PwC), gecontroleerd en op 30 maart 2023 van een goedkeurende controleverklaring voorzien.  

Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening 2022, zoals door de directie is opgesteld, vast te stellen en decharge te verlenen aan de directie van de RET voor het gevoerde bestuur en aan de RvC voor het gehouden toezicht.