Skip to content

Toel. enkelv. winst- en verliesrekening

Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

Personeelskosten
Gedurende het jaar 2022 waren 1.947 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2021: 2.032). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2021: 0). Zie tevens note 15 van de geconsolideerde jaarrekening.

In de post salarissen is begrepen de bezoldiging van de statutair directeur en commissarissen. Het beloningsbeleid voor de statutair directeur van RET N.V. is vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en in overeenstemming met het beleidskader Verbonden Partijen. De beloning van de statutair directeur is weergegeven in de volgende tabel.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2022 - Bestuurder 191 24 215
2021 - Bestuurder 179 24 203


De beloning voor de bestuurder is vrijwillig gebaseerd op WNT-2. De bezoldiging van de bestuurder omvat periodiek betaalde en toegezegde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. De statutair directeur wordt beloond middels een vaste beloning. De statutair directeur heeft een regulier arbeidscontract en valt onder de reguliere cao wat betreft de pensioenregeling.

x €1.000 Vaste en variabele beloningen Beloningen betaalbaar op termijn  Totaal
2022 - RvC 119 - 119
2021 - RvC 111 - 111


De beloning van de commissarissen bestaat uit een vaste vergoeding op jaarbasis voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap. Er zijn in 2022 geen bijzondere vergoedingen verstrekt aan (voormalig) statutair directeuren en commissarissen.

Overige toelichtingen

Accountantshonoraria

x €1.000 2022 2021
Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 187 176
Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten 94 144
Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten 13 58
Totaal van accountantshonoraria  294 378

 

Rotterdam, 30 maart 2023

Maurice Unck


Rotterdam, 30 maart 2023
Ondertekening commissarissen

Charlotte Insinger
Voorzitter

Karin Bax
Commissaris

Steven Lak
Commissaris

Engbert Verkoren
Commissaris

Guido Dubbeld
Commissaris