Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x €1.000 2018 2017
Opbrengsten kaartverkoop 196.377  188.057
Exploitatiebijdragen  145.859 150.350
Werken derden 100.623 140.551
   442.859 478.989


De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65 vrij reizen in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de exploitatie rail, bus, verkoop & marketing, regie & ontwikkeling, fast ferry, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd. 

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Reguliere exploitatiebijdragen 146.719  150.350
Herallocatie exploitatiebijdragen -860  -
   145.859 150.350


Voor de herallocatie in het vergelijkend verslagjaar wordt verwezen naar de toelichting op de kortlopende schulden.

Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake groot onderhoud van infrastructurele projecten en aanschaf en renovatie van railgebonden voertuigen. De opbrengsten en kosten op het project Hoekse Lijn zijn gesaldeerd gezien het risicoprofiel van dit project. RET loopt hierin geen risico en wordt voor dit project gezien als de agent. Voor de andere projecten loopt RET wel resultaatsrisico waardoor RET in deze projecten de principaal is en de resultaten bruto worden weergegeven in de jaarrekening. Voor de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers hierop aangepast.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2018 2017
Overige bedrijfsopbrengsten 12.055  6.329
Bijdrage chipkaarten 1.194  1.005
Werken voor derden en overige dienstverlening 9.004  7.899
Vergoeding procesverbaal 479  592
Verschrotting en verkoop activa 178  1.720
Ontvangen management fee 1.320  1.320
  24.230  18.865


De management fee betreft een vergoeding voor het voeren van de directie van RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. De toename van de overige bedrijfsopbrengsten hangt voornamelijk samen met het in het verslagjaar nieuw afgesloten contract voor buitenreclame.


 Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2018 2017
 Kosten van grond- en hulpstoffen 9.803 10.300
   9.803 10.300

  

In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraad onderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn‑ en emballageverschillen en prijs‑ en herwaarderingsverschillen.

Kosten uitbesteed werken andere externe kosten

x €1.000 2018 2017
Kosten uitbesteed werk 155.450 186.143
  155.450 186.143

 

x €1.000 2018 2017
Ingehuurd personeel 32.514 33.155
Ingehuurd personeel werken derden 7.702  11.181
Werken derden 76.393  107.924
Onderhoud en reparatie door derden 35.428  30.480
Vervoer door derden  1.332 1.326
Overige externe kosten 2.081 2.077
  155.450  186.143


De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatie plaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2018 2017
Lonen en salarissen 184.244 187.199
  184.244 187.199

Lonen en salarissen 

x €1.000 2018 2017
Salarissen  118.694 118.254
Geactiveerde loonkosten -1.199  -732
Vaste beloningen 15.509  15.531
Variabele beloningen 7.306  6.227
Pensioenpremie 19.666  18.775
Premies sociale verzekeringen 20.035 19.479
Overige sociale lasten -526  -465
Overige personeelskosten 4.295  4.495
Mutaties personeelsvoorzieningen 475  5.635
  184.255  187.199


De salarissen dalen door een lager aantal FTE’s en in 2018 is een beperkte indexatie (CAO) verwerkt.

In de mutatie personeelsvoorzieningen 2017 is een dotatie gedaan aan de reorganisatievoorziening van € 2,5 miljoen. In 2018 is mede opgenomen een dotatie aan diverse personeelsvoorzieningen welke deels gecompenseerd worden door een vrijval van de voorziening langdurig zieken.

De gemiddelde bezetting:

  2018 2017
Exploitatie 1.330  1.325
Techniek 457  479
Financiën 48  73
Algemeen 130  109
Herplaatsing 1
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 1.966  1.987
Totaal gemiddeld FTE's Bus B.V. 672  597
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V. 2.638  2.655

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

x €1.000 2018 2017
Afschrijvingen materiële vaste activa  7.748 8.315 
  7.748  8.315


Overige bedrijfskosten

  2018  2017 
Overige bedrijfskosten  105.761 103.047 
  105.761  103.047

 

x €1.000 2018 2017
Belastingen, rechten en verzekeringen 4.455  3.971
Gebruiksvergoeding 66.991  65.765
Energieverbruik voortbeweging 13.707  14.223
Overig energieverbruik 2.631  2.732
Diverse overige kosten 21.361  19.842
Mutaties voorzieningen -3.384  -3.486
  105.761  103.047


Gebruiksvergoeding
De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2018: € 25,2 miljoen, 2017: € 25,0 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2018: € 41,8 miljoen, 2017: € 40,8 miljoen) voor het gebruik van de tram en metrostellen. De in rekening gebrachte gebruiksvergoedingen betreffen hoofdzakelijk afschrijvings- en rentekosten.

Mutatie voorzieningen
De mutatie voorzieningen bevat vrijvallen van en onttrekkingen aan de voorzieningen. 

 

Financiële baten en lasten

x €1.000 2018 2017
Rentebaten 2.411  2.420
Rentelasten -213  -76
  2.198  2.344


In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor € 2,2 miljoen (2017: € 2,0 miljoen). 

Tevens is geactiveerde rente opgenomen voor € nihil (2017: € 0,04 miljoen).

Vennootschapsbelasting

x €1.000 2018 2017
Belastingen uit huidig boekjaar  -775  1.291
Belastingen uit voorgaande boekjaren 841 -
  66  1.291

 

  % %
Effectief belastingtarief 12 25
Toepasselijk belastingtarief 25 25


RET N.V. is de moedermaatschappij van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting waarin haar 100% dochtervennootschappen RET Bus B.V., RET Services B.V. en RET Materieel B.V. zijn opgenomen.

De verwachting is dat in 2019 met de Belastingdienst afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de fiscale winst van deze vennootschappen wordt bepaald. De hieruit te berekenen acute belastinglast en de herrekening van de VPB last over 2016 en 2017 zijn verwerkt in 2018.

Er bestaan geen verschillen tussen de fiscale en boekhoudkundige waardering van activa en passiva. Hierdoor is geen sprake van fiscale latenties.
De verschillen tussen de boekhoudkundige en fiscale winst kunnen worden verklaard door de fiscale duiding als gevolg van de gelieerde verhouding van de aandeelhouder met de concessieverlener.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2018 2017
Aandeel in resultaat deelnemingen -691  863
  -691  863


Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2018 uit het nagekomen resultaat 2017 en het voorlopig resultaat 2017 van RMC B.V.