Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Netto-omzet

x €1.000 2022 2021
Opbrengsten kaartverkoop 197.641 149.640
Exploitatiebijdragen 141.222 144.204
Werken derden 95.826 93.352
  434.689 387.196


Opbrengsten kaartverkoop
De opbrengsten kaartverkoop zijn de opbrengsten van de chipkaart en de aan RET N.V. toegerekende opbrengsten van het nationaal vervoerbewijzensysteem, de opbrengsten van de regionale vervoerbewijzen, 65+ vrij reizen in Rotterdam, Barendrecht en Capelle aan den IJssel, vrij reizen voor minima uit Schiedam en de opbrengst studentenkaart.

Exploitatiebijdragen
De exploitatiebijdragen hebben betrekking op de beschikkingen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de exploitatie rail, bus, railinfrastructuur en sociale veiligheid.

Alle opbrengsten zijn in Nederland gerealiseerd. 

x €1.000 2022 2021
Reguliere exploitatiebijdragen 142.210 144.349
Herallocatie exploitatiebijdragen -560 -145
Totaal 141.650  144.204

De herallocatie betreft de reservering van het niet benutte budget van Innovatiefonds.

Werken derden
Werken derden betreft de aan het verslagjaar op basis van ’percentage of completion‘ toerekenbare omzet inzake groot onderhoud van infrastructurele projecten en aanschaf en renovatie van railgebonden voertuigen.

Overige bedrijfsopbrengsten

x €1.000 2022 2021
Bijdrage chipkaarten 1.292 727
Overige dienstverlening 10.770 10.935
Vergoeding procesverbaal 585 447
Verschrotting en verkoop activa 374 1.639
Ontvangen managementfee 1.320 1.320
Beschikbaarheidsvergoeding 36.020 70.056
Overige bedrijfsopbrengsten 4.643 5.030
  55.004 90.154


Door de daling van het aantal reizigers zijn de inkomsten van ov-bedrijven sterk afgenomen. Tegelijkertijd heeft het kabinet vervoerders gevraagd om de dienstregelingen op peil te houden zodat het ov haar rol als vitale sector kan blijven vervullen. Met de beschikbaarheidsvergoeding worden ov-bedrijven gecompenseerd voor de kosten die zij maken om tijdens de coronacrisis bussen, treinen en metro’s te laten rijden. In 2022 is derhalve € 36,0 miljoen aan beschikbaarheidsvergoeding opgenomen (2021: € 70,1 miljoen).

Kosten van grond- en hulpstoffen

x €1.000 2022 2021
 Kosten van grond- en hulpstoffen 19.564 22.530
  19.564 22.530 


In deze post is begrepen het materiaalgebruik voor de infrastructurele projecten, direct materiaalverbruik (zoals voorraad onderdelen die worden gebruikt bij het onderhoud), aanschaf van kleine machines, bandenverbruik en resultaten op reparatieorders, als ook magazijn- en emballageverschillen en prijs- en herwaarderingsverschillen.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

x €1.000 2022 2021
Kosten uitbesteed werk 148.175 139.804
  148.175 139.804


Kosten uitbesteed werk

x €1.000 2022 2021
Ingehuurd personeel 31.419 34.192
Ingehuurd personeel werken derden 1.720 3.043
Werken derden 72.462 64.955
Onderhoud en reparatie door derden 38.833 34.676
Vervoer door derden 1.158 1.063
Overige externe kosten 2.583 1.875
  148.175 139.804

 

De kosten voor inhuur worden veroorzaakt door niet ingevulde formatieplaatsen, tijdelijke versterking van de afdeling en opvang ziekteverzuim.

Onder werken derden worden de bouwkosten opgenomen te behoeve van investeringen (onderhanden projecten) waarop RET risico loopt. Deze kosten hangen samen met de opbrengst onderhanden werken.

Personeelskosten

x €1.000 2022 2021
Lonen en salarissen 194.826 196.276
  194.826 196.276

Lonen en salarissen

x €1.000 2022 2021
Bruto lonen en -salarissen 123.133 122.516
Geactiveerde loonkosten -3.977 -1.855
Vaste beloningen 15.471 15.870
Variabele beloningen 12.018 3.620
Pensioenpremie 21.612 22.541
Premies sociale verzekeringen 21.608 21.476
Overige personeelskosten 4.907 3.797
Mutaties personeelsvoorzieningen 54 8.311
  194.826 196.276


De salarissen dalen door een combinatie van mutaties in aantal FTE’s en indexatie (CAO).

De variabele beloningen zien vooral toe op overuren, overwerk en mutatie verlofuren. Over 2022 en 2021 zijn geen bonussen voor management opgenomen.

De gemiddelde bezetting

  2022 2021
Exploitatie 1.263 1.310
Techniek 461 495
Financiën 106 110
Algemeen 118 117
Herplaatsing - -
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. 1.948 2.032
Totaal gemiddeld FTE's Bus B.V. 562 567
Totaal gemiddeld FTE's RET N.V. & RET Bus B.V. 2.510 2.599

De medewerkers zijn overeenkomstig vorig jaar allen werkzaam in Nederland. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

x €1.000 2022 2021
Afschrijvingen materiële vaste activa 14.416 13.949
   14.416 13.949


Overige bedrijfskosten

x €1.000 2022 2021
Overige bedrijfskosten 111.166 106.772
  111.166  106.772

Overige bedrijfskosten

x €1.000 2022 2021
Belastingen, rechten en verzekeringen 5.680 5.774
Gebruiksvergoeding 68.181 67.837
Energieverbruik voortbeweging 16.836 13.304
Overig energieverbruik 4.191 3.141
Diverse overige kosten 17.292 16.461
Mutaties voorzieningen -1.014 255
  111.166 106.772


Gebruiksvergoeding
De gebruiksvergoeding is de vergoeding die RET N.V. aan RET Infrastructuur B.V. (2022: € 22,7 miljoen, 2021: € 24,4 miljoen) heeft betaald voor het gebruikmaken van de infrastructuur en aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2022: € 45,5 miljoen, 2021: € 43,5 miljoen) voor het gebruik van de tram- en metrostellen.

Financiële baten en lasten

x €1.000 2022 2021
Rentebaten 1.551 1.337
Rentelasten -957 -369
  594 968


In de rentebaten is onder meer opgenomen de rente op de rekeningen-courant met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. voor € 1,5 miljoen (2021: € 1,3 miljoen). 

Belastingen over de winst of verlies

Belastingen: Uitsplitsing

x €1.000 2022 2021
Belastingen uit voorgaande boekjaren -740 793
Belastingen uit huidig boekjaar -766 -
Totaal van belastingen over de winst of het verlies -1.506  793

 

  2022 2021
Effectieve belastingtarief 49,50 40,00
Toepasselijke belastingtarief 25,80 25,00


Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van een afwijkende berekening van het fiscaal belastbaar resultaat alsmede de teruggave van belastingen met betrekking tot voorgaand jaar.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

x €1.000 2022 2021
Aandeel in resultaat deelneming RMC 422 1.544
Aandeel in resultaat deelneming Rivier 2 -107
  424 1.437

 

Het aandeel in het resultaat deelnemingen bestaat voor 2022 uit het nagekomen resultaat 2021 en het voorlopig resultaat 2022 van RMC B.V. alsmede Rivier B.V. Opgave van de transacties met verbonden partijen die van betekenis zijn en niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de (statutaire) directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van R.E.T. N.V. of de moedermaatschappij van R.E.T. N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Overige toelichtingen

x €1.000 2022 2021
Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 187 176
Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten 94 149
Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten 13 58
Totaal van accountantshonoraria 294 383

Gebeurtenissen na balansdatum

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen.