Skip to content

Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 64.932 67.595
Machines en installaties 12.575 14.572
Rollend materieel 81.596 67.106
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.339 2.121
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 8.640 5.090
Activa bestemd voor verkoop 669 -
  169.751  156.484


Materiële vaste activa

x €1.000              
   Bedrijfs-gebouwen en terreinen  Machines en installaties  Rollend materieel  Andere vaste bedrijfs-middelen Materiële vaste
bedrijfsactiva
in uitvoering
en vooruit-betalingen
op materiële vaste activa
Activa bestemd voor verkoop  Totaal
Stand per 1 januari 2022              
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.565 60.972 91.119 8.434 5.090 - 260.180
Cumulatieve afschrijvingen -26.970 -46.400 -24.013 -6.313 - - -103.696
Boekwaarde per 1 januari 2022 67.595 14.572 67.106 2.121 5.090 - 156.484
Mutaties               
Investeringen - 587 23.479 285 3.550 669 28.570
Afschrijvingen -2.663 -2.439 -8.989 -325 - - -14.416
Desinvesteringen - -145 -4.563 -2.288 - - -6.996
Afschrijvingen op desinvesteringen - - 4.563 1.546 - - 6.109
Saldo mutaties  -2.663 -1.997 14.490 -782 3.550 669 13.267
Stand per 31 december 2022              
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 94.565 61.414 110.035 6.431 8.640 669 281.754
Cumulatieve afschrijvingen -29.633 -48.839 -28.439 -5.092 - - -112.003
Boekwaarde per 31 december 2022 64.932 12.575 81.596 1.339 8.640 669 169.751

Bedrijfsgebouwen en terreinen
In 2022 is er niet geïnvesteerd. 

Machines en installaties
In machines en installaties is in 2022 € 0,6 miljoen geïnvesteerd.

Rollend materieel
In 2022 zijn de bussen tranche 2 ad € 23,5 miljoen geïnvesteerd. 

Andere vaste bedrijfsmiddelen
In andere vaste bedrijfsmiddelen is in 2022 € 0,3 miljoen geïnvesteerd.
De desinvestering heeft met name betrekking op de Fast Ferry.

Vaste activa in uitvoering
De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico.

Activa bestemd voor verkoop
Hieronder is de Fast Ferry begrepen. De boot is bestemd voor verkoop en wordt derhalve niet meer afgeschreven. 

Investeringen
Onder de investeringen zijn begrepen de investeringen en overboekingen naar andere categorieën binnen de materiële vaste activa.

De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages zijn per categorie als volgt:
0,00 procent - 10,00 procent Bedrijfsgebouwen en -terreinen
1,33 procent - 20,00 procent Machines en installaties
3,33 procent - 14,29 procent Rollend materieel
3,33 procent - 14,29 procent Andere vaste bedrijfsmiddelen
Op vaste activa in uitvoering en activa bestemd voor verkoop wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Overige deelnemingen 4.480 4.996
Vordering Rivier 28 -
   4.508  4.996

 Financiële vaste activa

x €1.000 Overige deelnemingen Vordering Rivier  Totaal 
Boekwaarde per 1 januari 2022 4.996 - 4.996
Verstrekkingen/ oprenting - 28 28
Resultaat                424 - 424
Ontvangen dividend deelnemingen -940 - -940
Boekwaarde per 31 december 2022            4.480 28 4.508


Overige deelnemingen

Dit betreft twee deelnemingen.

  1. Deelneming RMC betreft Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 50 procent).
  2. Deelneming Rivier B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 27 procent).

Het resultaat deelnemingen in 2022 betreft het nagekomen resultaat 2021 en het voorlopig resultaat 2022. De niet uitgekeerde winsten van deze deelneming zijn toegevoegd aan een wettelijke reserve deelnemingen.

Vordering Rivier
Dit betreft een aan Rivier B.V. verstrekte lening van € 28.000 tegen een rentepercentage van 2,0 procent met een looptijd tot mei 2025.

Vlottende activa

Voorraden

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Grond- en hulpstoffen 28.881 27.380
OV-chipkaarten en merchandise 452 496
  29.333 27.876
Grond- en hulpstoffen voorziening incourant -8.695 -8.212
  20.638 19.664

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten 49.029 42.220
Geactiveerde kosten 371.607 354.634
Af: ontvangen termijnbedragen -336.278 -325.558
Af: voorziening projecten -3.941 -3.604
  31.388  25.472
Projecten met een creditsaldo (gepresenteerd onder kortlopende schulden) 17.641 16.748
  49.029 42.220

Vorderingen

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Vorderingen op handelsdebiteuren 29.361 22.330
Belastingen en premies sociale verzekeringen 50 -
Overige vorderingen en overlopende activa 189.947 141.307
  219.358 163.637

Vorderingen op handelsdebiteuren

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Vorderingen op handelsdebiteuren 29.515 22.466
OV-chipkaarten en merchandise -154 -136
  29.361 22.330

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Vennootschapsbelasting 50 -
  50 -

Overige vorderingen en overlopende activa

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Overige vorderingen 187.968 139.454
Overlopende activa 1.979 1.853
  189.947 141.307

Overige vorderingen
In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2022 van € 173,5 miljoen (2021: € 117,8 miljoen).

Voor deze rekening-courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,4 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,3 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2021: respectievelijk 1,4 procent en 1,6 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

In de overige vorderingen is in 2022 € 3,3 miljoen opgenomen vordering op de MRDH uit hoofde van af te rekenen exploitatiebijdragen en overige bijdragen (2021: nihil).

In 2021 is € 11,7 miljoen opgenomen als vordering inzake het nog niet ontvangen deel van de beschikbaarheidsvergoeding over 2020 en 2021. In 2022 betreft dit een schuld van € 12,8 miljoen. Dit is opgenomen onder de overlopende passiva.

Daarnaast is opgenomen een vordering inzake UWV van € 2,3 miljoen (2021: € 1,4 miljoen).

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd

Liquide middelen

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Kas 100 103
Bank 84.771 98.688
Overige 394 278
  85.265 99.069

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
 Voorzieningen 12.865 16.964
  12.865 16.964

 

   x €1.000          
  Boekwaarde per 1 januari 2022  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2022
FLO 276 -96 - -50 130
Jubilea 3.612 -424 - -513 2.675
Langdurig zieken 2.900 -2.964 5.117 -891 4.162
WW regulier en bovenwettelijk 2.089 -411 813 -1.533 958
Overige personeelsvoorzieningen 347 -84 57 -38 282
Reorganisatievoorziening 5.170 -1.538 - -1.169 2.463
Incidentele claims 2.570 -1.332 1.988 -1.031 2.195
Totaal 16.964 -6.849 7.975 -5.225 12.865

Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen. Het totaalbedrag van mutaties vanuit oprenting en wijziging in rekenrente opgenomen in bovenstaand verloopoverzicht bedraagt nihil.

Algemeen
Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

  2022 2021
Gehanteerde rekenrente 2,5 procent 0,0 procent
Verwachte salarisstijging 0,0 - 2,0 procent 0,0 - 2,0 procent

 

Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.
Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel gemiddeld 0,0 - 3,0 procent.
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)
De FLO-regeling was een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met vroegpensioen konden als zij 60 werden, tegen 80 procent van hun salaris. Deze regeling is in 2010 vervallen en er is een overgangsregeling gecreëerd. Deze toekomstige FLO-uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea
Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele transitievergoeding.

WW regulier en boventallig
Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW-kosten voor personeelsleden. De dotaties en vrijvallen hangen samen met de in- en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen
Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV-sectorplan en wachtgeld.

Reorganisatievoorziening
De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen RET. De hoogte van de voorzieningen is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon/ functie. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Incidentele claims
De voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven: 

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
31-12-2022
Personeelsvoorzieningen 4.250 2.506 1.351 8.207
Reorganisatievoorziening 1.821 642 - 2.463
Overige voorzieningen 2.195 - - 2.195
 Totaal 8.366 3.148 1.351 12.865


Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Lening aandeelhouder (MRDH)  65.168 39.475
Langlopende overlopende passiva 1.115 1.115
  66.283 40.590

 

Lening aandeelhouder (MRDH)
Voor de financiering van de bussen is in 2021 en 2022 een lening bij de aandeelhouder (MRDH) aangetrokken van € 5,0 miljoen. Het kortlopende deel is opgenomen onder de kortlopende schulden. De vaste rente op de leningen varieert tussen de 0,4 procent en 3,8 procent. De looptijd varieert tussen de 5 en 15 jaar.

Overige schulden
Overige schulden hebben betrekking op een langlopende verplichting van € 1,1 miljoen inzake het onderhoud van geluids- en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de eerste keer onderhoud plaatsgevonden. Een bedrag van € 1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

x €1.000 2022 2021
Stand lening per 1 januari 47.869 48.751
Nieuwe leningen 34.000 5.000
Aflossingen in jaar -7.279 -5.882
Stand lening per 31 december 74.590 47.869
Kortlopend deel (onder kortlopende schulden) -8.307 -7.279
Totaal 66.283 40.590

Langlopende schulden

x €1.000                         
Totaal 74.590 8.307 66.283 37.106  
  Stand per 31 december 2022 Aflossingsver-plichting Resterende looptijd >1 jaar Resterende looptijd > 5 jaar Rente-percentage
Lening aandeelhouder (MRDH) 73.475 8.307 65.168 35.991 -
Langlopende overlopende passiva 1.115 - 1.115 1.115 -

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Aflossingsverplichting langlopende schulden 8.307 7.279
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 30.850 23.767
Schulden ter zake van belastingen en premie sociale verzekeringen 124.198 115.774
Overige schulden en overlopende passiva 155.490 132.198
  318.845  279.018


Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Omzetbelasting 23.046 19.451
Loonheffing 100.089 95.744
Vennootschapsbelasting - 5
Overige belastingen 1.063 574
  124.198 115.774

De loonheffing zal conform de regeling bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis bij de Belastingdienst in maximaal 60 maanden worden terugbetaald vanaf 1 oktober 2022 en heeft daarmee (groten)deels een langlopend karakter.

Overige schulden en overlopende passiva

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Onderhanden projecten 17.641 16.747
Overige schulden 22.772 19.264
Overlopende passiva 115.077 96.187
  155.490 132.198

Overige schulden
De overige schulden bestaan voornamelijk uit te betalen personeelsgerelateerde kosten ad € 22,8 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen een langlopend karakter heeft (2021: € 19,2 miljoen). 

Overlopende passiva
In de overlopende passiva zijn opgenomen:

Een bedrag van € 52,7 miljoen voorlopige vergoeding voor ov-studentenkaart 2023 (2021: € 40,8 miljoen).

Een bedrag van € 11,0 miljoen (2021: € 17,5 miljoen) inzake nog te betalen bussen.

Een bedrag van € 4,2 miljoen (2021: € 3,7 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten uit de verkopen van jaarabonnementen in 2022. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2023.

RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2021: € 2,9 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Hiervoor heeft een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 - 2020 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2022 opgenomen voor een bedrag van € 5,5 miljoen (2021: € 6,3 miljoen).

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Concessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram en metro in het gebied van de regio Rotterdam en regio Haaglanden (RandstadRail).

Overeenkomst concessie rail
De concessie heeft een ingangsdatum van 11 december 2016 en een looptijd van 14 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de jaren vanaf 2017 zijn financiële afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de concessie gemaakte kosten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen.

In 2019 heeft de herijking plaatsgevonden waarbij binnen de huidige concessie nieuwe afspraken worden gemaakt die vanaf 2020 in werking treden. Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.). Het gebruiksrecht hierop eindigt op het moment dat de concessie niet meer aan RET N.V. wordt gegund.

Overeenkomst concessie bus
Op 8 december 2019 is de nieuwe busconcessie ingegaan met een looptijd van 15 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie-vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener).

Voor de nieuwe busconcessie zijn nieuwe bussen aangeschaft om de doelen ten aanzien van duurzaamheid te kunnen behalen. Dit betreffen onder andere hybride en zero-emissie bussen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur in RET Materieel B.V.

Investeringsverplichtingen
RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende activa in aanbouw, aanleg van en groot onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf van bussen voor de nieuwe busconcessie. Met name betreft dit:

  • Aanschaf bussen voor de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 10,5 miljoen;
  • Groot onderhoud OVCP poortjes voor € 4,7 miljoen;
  • Vervanging gelijkrichterstations (energievoorziening) Oost-Westlijn voor € 8,5 miljoen;
  • Aanleg van de Hoekse Lijn van € 5,0 miljoen en de verlenging naar het strand € 1,4 miljoen;
  • Verbetering van de spoorbeveiliging (project ‘Systeemsprong’) met openstaande verplichting van € 4,8 miljoen;
  • Revisie tandwielkasten tram voor € 3,1 miljoen;
  • Vervanging gelijkrichterstation (energievoorziening) Tram voor € 2,4 miljoen

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd van 1 tot 5 jaar.
Het totaal aan investeringsverplichtingen bedraagt € 70,8 miljoen.

Leaseverplichtingen
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst- en verliesrekening opgenomen. RET N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2022 is hier een bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen voor voldaan (2021: € 1,0 miljoen). De leasecontracten hebben een looptijd van gemiddeld 5 jaar.
De bestaande lease verplichtingen met een looptijd:
• korter dan een jaar zijn € 1,0 miljoen;
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn € 2,2 miljoen;
• langer dan 5 jaar zijn € 0,1 miljoen.

Huurverplichtingen
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. Het huurcontract loopt tot en met 2026. Dit is het grootste huurcontract dat in onderstaande huurverplichtingen is opgenomen.
De bestaande huurverplichtingen met een looptijd:
• korter dan een jaar zijn circa € 3,3 miljoen;
• tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 8,7 miljoen;
• en langer dan 5 jaar zijn € 1,0 miljoen.
RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. Deze verplichtingen hebben een looptijd van maximaal een jaar en bedragen circa € 0,8 miljoen.
Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 3,0 miljoen aan huurlasten voor onroerende goederen in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Gebruiksvergoeding
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. over de looptijd van de concessie. Verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET
N.V. Hiervoor betaalt RET N.V. een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten en bedraagt voor 2022 circa € 68,2 miljoen (2021: € 67,8 miljoen). RET N.V. heeft aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. een pandrecht verleend op de door RET N.V. ontvangen railconcessievergoeding.

Bankgaranties
Er zijn drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 21.175 voor de huur van bedrijfsruimte te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur bedrijfsruimte te Rotterdam en een bankgarantie ter hoogte van € 35.000 voor de huur van een serviceruimte op station CS.

Fiscale eenheid
De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.