Skip to content

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022

x €1.000 2022 2021
Netto-omzet 434.689 387.196
Overige bedrijfsopbrengsten 55.004 90.154
Totaal van som der bedrijfsopbrengsten 489.693  477.350
     
Kosten van grond- en hulpstoffen 19.564 22.530
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 148.175 139.804
Personeelskosten 194.826 196.276
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14.416 13.949
Overige bedrijfskosten 111.166 106.772
Totaal van som der kosten 488.147 479.331
     
Totaal van bedrijfsresultaat 1.546  -1.981
Financiële baten en lasten 594 968
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen 2.140  -1.013
Belastingen over de winst of het verlies -1.506 793
  634 -220
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 424 1.437
Totaal van resultaat na belastingen 1.058 1.217