Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021

x €1.000 2021 2020
Netto-omzet 387.196 380.715
Overige bedrijfsopbrengsten 90.154 89.633
Totaal van som der bedrijfsopbrengsten  477.350  470.348
     
Kosten van grond- en hulpstoffen 22.530 18.225
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 139.804 151.283
Personeelskosten 196.276 194.347
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13.949 13.551
Overige bedrijfskosten 106.773 108.224
Totaal van de som der kosten  479.332  485.630
     
Totaal van bedrijfsresultaat -1.982  -15.282 
Financiële baten en lasten 968 2.295
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen  -1.014  -12.987
Belastingen over de winst of het verlies 793 -793
  -221 -13.780
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 1.438 2.418
Totaal van resultaat na belastingen  1.217  -11.362