Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018

x €1.000 2018 2017
Netto-omzet 442.859  478.959
Overige bedrijfsopbrengsten 24.230  18.865
Brutomarge 467.089 497.823
     
Kosten grond- en hulpstoffen 9.803  10.300
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 155.450  186.143
Personeelskosten 184.255  187.199
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 7.748  8.315
Overige bedrijfskosten 105.761  103.047
Som der bedrijfslasten 463.017  495.004
     
Bedrijfsresultaat 4.072  2.819
Financiële baten en lasten 2.198  2.344
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 6.270  5.163
  6.336 3.872
Vennootschapsbelasting 66  -1.291
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen  -691 863
Netto groepsresultaat na belastingen 5.645  4.735