Skip to content

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Vaste activa    
Materiële vaste activa 169.751 156.484
Financiële vaste activa 4.508 4.996
Vlottende activa    
Voorraden 20.638 19.664
Onderhanden projecten 49.029 42.220
Vorderingen 219.358 163.637
Liquide middelen 85.265 99.069
  548.549 486.070
Groepsvermogen 150.556 149.498
Voorzieningen 12.865 16.964
Langlopende schulden 66.283 40.590
Kortlopende schulden 318.845 279.018
  548.549 486.070