Geconsolideerde balans per 31 december 2018

(voor resultaatbestemming)

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Vaste activa    
Materiële vaste activa 91.589  74.996
Financiële vaste activa 4.918  5.585
Vlottende activa    
Voorraden en onderhanden werk 14.222  13.935
Onderhanden projecten 112.975  106.287
Vorderingen 108.652  133.180
Liquide middelen 49.191  40.162
  381.547  374.145
Groepsvermogen 173.816  168.171
Voorzieningen 20.220  25.398
Langlopende schulden 6.154  9.676
Kortlopende schulden 181.357  170.900
  381.547  374.145