Skip to content

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

x €1.000   2022   2021
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten        
Bedrijfsresultaat   1.546   -1.981
Aanpassingen voor        
Afschrijvingen   14.416   13.949
Toename (afname) van de voorzieningen   2.776   8.780
Onttrekkingen voorzieningen   -6.875   -4.974
Verandering in werkkapitaal        
Afname (toename) van voorraden -974   -1.086  
Afname (toename) van onderhanden projecten -6.809   12.359  
Mutatie vorderingen -55.721   -18.942  
Toename (afname) van overige schulden 39.827   54.627  
    -23.677   46.958
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties    -11.814   62.732
Ontvangen interest 1.551   1.337  
Betaalde interest -957   -369  
Betaalde winstbelasting -1.506   793  
    -912   1.761
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten   -12.726   64.493
Investeringen in materiële vaste activa -28.570   360  
Investeringen in financiële vaste activa -28   -160  
Desinvesteringen in materiële vaste activa 887   337  
Ontvangsten uit hoofde van aflossingen van financiële vaste activa -   3.750  
Ontvangen dividenden 940   -  
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten   -26.771   4.287
Ontvangsten uit hoofde van leningen 34.000   5.000  
Uitgaven ter aflossing van leningen -8.307   -7.538  
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten   25.693   -2.538
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen   -13.804   66.242
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen         
Geldmiddelen aan het begin van de periode   99.069   32.827
Toename (afname) van geldmiddelen   -13.804   66.242
Geldmiddelen aan het einde van de periode   85.265   99.069