Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

x €1.000   2021   2020
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten        
Bedrijfsresultaat   -1.982   -15.282
Aanpassingen voor        
Afschrijvingen   13.949   13.551
Toename (afname) van de voorzieningen   8.778   535
Onttrekkingen voorzieningen   -4.974   -3.177
Veranderingen in werkkapitaal        
Afname (toename) van voorraden -1.086   -2.639  
Afname (toename) van onderhanden projecten 12.359   -12.415  
Mutatie vorderingen -18.942   -21.054  
Toename (afname) van overige schulden 54.627   30.181  
    46.958   -5.927
Kasstroom uit bedrijfsoperaties uit bedrijfsoperaties   62.729   -10.300
Ontvangen interest 1.337   2.460  
Betaalde interest -369   -165  
Ontvangen winstbelasting 793   -793  
    1.761   1.502
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten   64.490   -8.798
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in materiële vaste activa 360   -41.707  
Investeringen in financiële vaste activa -160   -464  
Desinvesteringen in materiële vaste activa 337   108  
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa 3.750   439  
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten   4.287   -41.624
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Agio in boekjaar     -  
Betaald dividend     -  
Ontvangsten uit hoofde van leningen 5.000   47.378  
Uitgaven ter aflossing van leningen -7.535   -8.235  
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten   -2.535   39.143
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen   66.242   -11.279
Verloop van toename(afname) van geldmiddelen         
Geldmiddelen aan het begin van de periode   32.827   44.106
Toename (afname) van geldmiddelen   66.242   -11.279
Stand per einde boekjaar   99.069   32.827