Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

x €1.000 2018 2017
Kasstroom uit operationele activiteiten        
Bedrijfsresultaat    4.072   2.819
Aanpassingen voor        
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa    7.748   8.315
Mutatie voorzieningen    1.921   6.120
Onttrekkingen voorzieningen   -7.099   -6.684
Veranderingen in werkkapitaal        
Mutatie voorraden  -287   -455  
Mutatie onderhanden projecten  -6.688   30.813  
Mutatie vorderingen  25.081   -7.605  
Kortlopende schulden (exclusief banken) 11.750   -28.289  
     29.856   -5.545
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   36.498   5.025
Ontvangen interest  2.4111    2.420  
Betaalde interest -213     -76  
Vennootschapsbelasting  -1.780    -999  
    418   1.345
Kasstroom uit operationele activiteiten    36.916   6.370 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen materiële vaste activa  -24.341   -13.062  
Rente financiële vaste activa  -24   -23  
Desinvesteringen materiële vaste activa -   33  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -24.365   -13.052
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Aflossing langlopende schulden   -3.522   -3.440
Mutatie geldmiddelen   9.029   -10.122
Verloop mutatie geldmiddelen         
Stand per begin boekjaar    40.162    50.284
Mutaties in boekjaar    9.029   -10.122
Stand per einde boekjaar    49.191   40.162