Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(voor resultaatbestemming)

Activa

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Vaste activa    Materie
Materiële vaste activa 87.760  69.212
Financiële vaste activa 6.150  6.608
Vlottende activa    
Voorraden en onderhanden werk 13.563  13.336
Onderhanden projecten 113.185  106.440
Vorderingen 103.895  128.961
Liquide middelen 48.249  39.815
  373.802  364.372

 Passiva

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Eigen vermogen        
Geplaatst kapitaal  122    122  
Wettelijke en statutaire reserves  3.406    3.373  
Overige reserves  164.643    159.941  
Resultaat boekjaar   5.645    4.735  
    173.816   168.171
Voorzieningen    22.305   24.556
Langlopende schulden   4.813    8.335
Kortlopende schulden    171.868    163.310
    372.802   364.372