Skip to content

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

x €1.000 31-12-2022 31-12-2021
Vaste activa    
Materiële vaste activa 86.605 87.431
Financiële vaste activa 6.648 6.845
Vlottende activa    
Voorraden 20.026 18.939
Onderhanden projecten 49.874 43.340
Vorderingen 219.317 179.741
Liquide middelen 84.067 96.839
  466.537 433.135

 Passiva

x €1.000   31-12-2022   31-12-2021
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 122   122  
Agioreserve 7.500   7.500  
Wettelijke en statutaire reserves 3.854   3.998  
Overige reserves 138.022   136.661  
Resultaat boekjaar  1.058   1.217  
    150.556   149.498
Voorzieningen   22.459   26.817
Kortlopende schulden   293.522   256.820
    466.537   433.135