Skip to content

Goed bestuur

De vennootschap wordt op een transparante wijze bestuurd door de directie, waarvan één directielid statutair directeur is. De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken in de vennootschap en het met raad terzijde staan van de directie. Om deze taak mede te kunnen vervullen, heeft de RvC een auditcommissie en een Selectie- en Remuneratiecommissie ingesteld. 

De RvC, de Auditcommissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement en de commissiereglementen. Deze reglementen zijn net als de profielschets van de omvang en samenstelling van de RvC beschikbaar via corporate.ret.nl/rvc.

De continuïteit van de onderneming is het gemeenschappelijk belang van de directie en de RvC. De directie stelt de visie en de daaruit voortkomende missie, strategie en doelstellingen vast. In dit proces worden de belangen van de stakeholders meegewogen. 

Om vast te stellen in welke mate de bedrijfsvoering op orde is en met een redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen worden gerealiseerd, voert RET diverse activiteiten uit zoals: 

  • Risicomanagement;
  • Internal Control Frameworks;
  • Interne audits;
  • Balansreviews;
  • Overige interne controles en monitoringwerkzaamheden.

De RET onderschrijft de principes en de best practice bepalingen van de Corporate Governance Code, waarbij een aantal principes en best practice bepalingen door de structuur van de RET niet van toepassing zijn. De RET is op grond van het beleidskader deelnemingen van de gemeente Rotterdam wel verplicht om de Nederlandse beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en de bijbehorende best practice bepalingen waar mogelijk toe te passen. Anders dan bij beursgenoteerde ondernemingen is bij de RET sprake van slechts twee aandeelhouders, waarbij de MRDH tevens opdrachtgever is. Via reguliere overleg- en rapportagestructuren verstrekt de RET alle gevraagde informatie aan deze aandeelhouders.

In de reglementen van de RvC en de auditcommissie is de Code grotendeels verwerkt. Voor zover niet toegepast, leggen we uit waarom. Over de wijzigingen en naleving van de Corporate Governance Code wordt aan de RvC en aan de aandeelhouder gerapporteerd.

Uit de interne audit op naleving van de Corporate Governance Code (2020) is vastgesteld dat op een beperkt aantal punten (nog) niet geheel is voldaan aan de best practices van de code. In 2021 zijn daarvoor diverse acties uitgevoerd die geleid hebben tot het voldoen aan het merendeel van de best practices. Het verbeterpotentieel ligt nu met name nog op het gebied van de risicobeheersings- en controlesystemen.  In 2022 beoogt RET aangescherpte focus en inzicht te geven over de beheersing van de operationele en compliance risico’s en wordt een plan van aanpak voor het afgeven van een ‘in control statement’ uitgewerkt.