Skip to content

Omgeving

Hoewel de coronacrisis de groei van de RET op korte en middellange termijn verstoort, is de prognose dat de reizigersaantallen van de RET op langere termijn blijven groeien.

De belangrijkste drijver van deze groei is bevolkingstoename. Al voor 2040 telt Nederland 19 miljoen inwoners, 1,5 miljoen meer dan nu. Vertaald naar de MRDH-regio komen er 240.000 woningen en 400.000 inwoners bij. Deze aanhoudende verstedelijking en verdichting zorgt voor toenemende druk op de ruimte en vergroot de noodzaak om te investeren in OV. Het OV is een schone, efficiënte manier om mensen van A naar B te brengen. Rijk en regio zetten samen met de RET in op groei van het stedelijke OV door te investeren in betere overstapmogelijkheden, nieuwe verbindingen en andere maatregelen die reizen met het OV aantrekkelijker maken.

2021 was een belangrijk jaar in het realiseren van de groeiambities van de RET en haar partners. Ten eerste verscheen in december het regeerakkoord. Daarin is vastgelegd dat het landelijke Mobiliteitsfonds met € 7,5 miljard aan extra middelen wordt aangevuld voor de komende 10 jaar. Het bedrag is gereserveerd om de ontsluitende infrastructuur in 14 stedelijke gebieden in Nederland te versterken. Ook gaat het beschikbare budget voor beheer en onderhoud structureel met € 1,25 miljard per jaar omhoog. De RET blijft zich met haar partners inzetten om een deel van deze middelen aan te wenden om de groeiopgave van onze regio in goede banen te leiden.

Ten tweede heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind 2021 haar proposities ingediend bij de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Eén daarvan is de zogenaamde Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad. Het voorstel zet in op verbetering van de OV-infrastructuur in onze regio. Onderdeel van de voorgestelde maatregelen zijn onder andere een frequentieverhoging op de E-lijn, inframaatregelen op de C-lijn en verbeteringen op de spoorverbinding tussen Dordrecht en Leiden. In de eerste helft van 2022 wordt bekend of het gereserveerde bedrag van één miljard euro wordt toegekend.

Ten derde verscheen de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO), die de meest kansrijke varianten van de nieuwe Oeververbinding tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid in kaart brengt. De NKO is een tussenstap in het proces richting de definitieve vaststelling van de voorkeursvariant. In 2022 kiezen de gemeente Rotterdam, het ministerie van I&W, de provincie Zuid-Holland en de MRDH de best passende variant. De inzet van de RET is een metrotunnel, omdat de stad en de regio daarmee decennia aan verdere groei en verstedelijking aankunnen. Daarnaast draagt een tunnel goed bij aan de verdere sociaaleconomische integratie van De Noord- en Zuidoever.

Alle drie de genoemde punten zijn belangrijke stappen in de richting van een toekomstbestendig OV-netwerk. Ze zijn mede mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met de MRDH, gemeenten, provincie, Ministerie, VNO-NCW, collega-vervoerders en de Mobiliteitsalliantie. Gezamenlijk blijven we ons ook in 2022 en de jaren daarna hardmaken voor investeringen op dit vlak.

Door onze stakeholders regelmatig te betrekken bij zowel het bedrijf als het beleid, krijgen we inzicht in hun standpunten en wensen. Zo laten we hen meedenken over onze dienstverlening en bedrijfsvoering. We informeren stakeholders via communicatiemiddelen als social media en de websites, al naar gelang het onderwerp en de doelgroep.

In 2021 vond onder meer dialoog plaats met reizigers, medewerkers, OR, vakbonden, gemeente(n), de MRDH en Raad van Commissarissen.  Ook consulteerden en informeerden we ministeries, de provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie, openbaar ministerie, omwonenden en scholen. Tot slot zijn ook media, brancheorganisaties, leveranciers, zakelijke partners, collega-bedrijven en belangenorganisaties als  Metrocov en Rover belangrijke stakeholders.
Met vrijwel al deze stakeholders hebben we voortdurend contact over verschillende onderwerpen en op verschillende niveaus in de organisatie. In 2021 betrokken we een deel van deze stakeholders ook bij een klankbordsessie over het bedrijfsplan voor de komende jaren.

De reiziger is onze belangrijkste stakeholder. 

De OV-Klantenbarometer van 2021 is uitgevoerd midden in de coronapandemie. Daardoor is deze anders dan in voorgaande jaren. De groep reizigers was in 2021 anders van samenstelling: minder forenzen door thuiswerken en minder studenten door online onderwijs. Bovendien zijn in 2021 ongeveer de helft minder vragenlijsten ingevuld in vergelijking met voorgaande jaren. Dit komt doordat er minder reizigers waren en doordat het veldwerk vanwege aangescherpte maatregelen eerder gestopt is.

In 2020 is in het eerste kwartaal alleen een verkort klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarom is een goed vergelijk met 2020 niet mogelijk en zetten wij de 2021 cijfers hieronder af ten opzichte van 2019. De metingen van 2021 zijn uitgevoerd in het najaar, in plaats van gespreid over het hele kalenderjaar. Hierdoor geldt voor alle cijfers dat ze minder goed geschikt zijn om een gewijzigde prestatie aan af te lezen.

De reiziger geeft de RET in 2021 overall een 7,9. Dit is hetzelfde cijfer als in 2019.

De metro scoort een 7,9 en is daarmee gelijk aan 2019. Bij metro scoort vooral de prijs van de rit, het gemak van het kopen van een vervoerbewijs / laden saldo, en het gebruiksgemak van het betaalmiddel hoger. De inrichting van het voertuig en informatie bij vertragingen scoren lager. Daarnaast wordt er ook significant lager gescoord op sociale veiligheid, vooral op veiligheid tijdens de rit.

De tram scoort een 7,9 en is daarmee een tiende lager dan in 2019. De prijs van de rit en de overstaptijd worden positiever beoordeeld dan in 2019. De tram scoort voornamelijk lager op de punten in het voertuig: klantvriendelijkheid van het personeel, netheid, geluid, klimaat en inrichting van het voertuig en ook de reisinformatie in het voertuig. Verder scoort, net als bij metro, de veiligheid tijdens de rit en op de instaphalte lager.

Ook de bus scoort een 8,0. In 2019 was dit een 7,8. De nieuwe bussen zorgen voor een hogere score op het voertuig: netheid, geluid, klimaat, inrichting en reisinformatie in het voertuig scoren aanzienlijk beter dan in 2019. Verder wordt ook, net als bij metro en tram, de prijs van de rit positiever beoordeeld.

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijke interne stakeholder. De OR heeft meegewerkt aan het zo veilig mogelijk werken in tijden van corona. Er werden bijvoorbeeld beslissingen genomen rondom het aanpassen van dienstregelingen, het opnemen van verlof en ander coronagerelateerd beleid. De OR was ook vertegenwoordigd in het crisisteam corona en werd geconsulteerd bij de totstandkoming van het nieuwe bedrijfsplan. Belangrijk was ook de adviserende rol van de OR bij de besluitvorming over de bezuinigingen die de RET als gevolg van de coronapandemie moest doorvoeren.

JongRET is ook een belangrijke interne stakeholder, die jonge RET'ers uitnodigt om naast hun werk verbintenis te zoeken met leeftijdsgenoten binnen de organisatie. Alle collega’s tot en met 35 jaar zijn automatisch lid van JongRET. De diversiteit binnen JongRET biedt meerwaarde en legt het fundament voor de RET van de toekomst.

De branchevereniging OV-NL vertegenwoordigt alle openbaarvervoerbedrijven van Nederland op het gebied van reisproducten, klantenservice, betaaloplossingen en innovaties. Ook is OV-NL namens de vervoerders belangenbehartiger bij politiek en bestuur inzake investeringen, fiscaliteit en regelgeving. In 2021 had OV-NL een belangrijke coördinerende rol in het beleid, de beschikbaarheidsvergoeding en de communicatie over corona, zowel tussen de OV-bedrijven als met het Rijk.

Translink Systems is de drijvende kracht achter de OV-chipkaart en daarmee een belangrijke stakeholder voor de RET. In de TLS-+ coöperatie werken OV-bedrijven samen op het terrein van de OV-chipkaart. Het is de ambitie van de coöperatie om diverse betaalmiddelen voor het OV mogelijk te maken en om de totale kosten voor betalen in het OV te verlagen. In 2021 zijn er belangrijke stappen gezet in het invoeren van nieuwe betaalvormen. In 2022 zal ook de RET overstappen op het nieuwe OV-betalen. Reizigers kunnen dan ook met (onder meer) hun bankpas en smartwatch betalen.