Skip to content

Financieel kapitaal

ResultaatHet jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Vanaf begin 2022 zijn de coronamaatregelen afgebouwd en zijn onze reizigers weer teruggekomen. We zien echter dat onder andere als gevolg van meer thuiswerken, het reisgedrag structureel veranderd is. In 2022 was het totaal aantal reizigerskilometers 742 miljoen (2021: 533 miljoen), terwijl dit er in 2019 nog 921 miljoen waren. Dit heeft geleid tot lagere kaartopbrengsten. In 2022 waren deze met € 198 miljoen wel significant hoger dan in 2021 (€ 150 miljoen), maar nog lager dan in 2019 toen deze € 207 miljoen bedroegen.

Om de openbaarvervoerbedrijven tegemoet te komen, was er in 2022 evenals in 2021 en 2020 sprake van een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding vanuit de overheid. Deze regeling zorgt ervoor dat we de dienstregeling grotendeels in stand kunnen houden, ondanks het wegblijven van reizigers. De beschikbaarheidsvergoeding staat niet toe dat er winst gemaakt wordt op de betreffende concessies.

De beschikbaarheidsvergoeding voor de RET over 2022 is berekend op € 36 miljoen. Zonder deze vergoeding was er over 2022 een groot verlies gemaakt.

In 2021 is een transitieplan opgesteld, dat is afgestemd met onze opdrachtgever. Door onder andere interne besparingen, reductie van het productaanbod en besparingen op sociale veiligheid, hebben we het verlies ook in 2022 gereduceerd. Daarnaast hebben we in 2022 een aantal eenmalige baten gehad, wat uiteindelijk geleid heeft tot een positief resultaat van € 1,1 miljoen.

BedrijfsopbrengstenDe exploitatiebijdragen 2022 zijn lager dan in 2021, als gevolg van de afspraken die wij hebben met onze opdrachtgever rondom veronderstelde reizigersgroei, zoals deze zijn gemaakt pre corona. De bonussen voor klanttevredenheid, punctualiteit en beschikbaarheid zijn sinds de start van de coronacrisis voorlopig stopgezet.

Het hoge gemiddelde ziekteverzuim van 13,5% in 2022 (2021: 12,1%) heeft tot gevolg dat we in de exploitatie extra kosten hebben gemaakt voor de inhuur van medewerkers om de dienstregeling te kunnen blijven uitvoeren.

Onder het resultaat deelnemingen is het verwachte positieve resultaat 2022 van RMC B.V. en Rivier B.V. opgenomen.

Het balanstotaal is licht gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Aan de debetzijde wordt dit met name veroorzaakt doordat de materiële vaste activa zijn gestegen als gevolg van de activering van 42 nieuwe ZE bussen. Daarnaast zijn de overige vorderingen gestegen door een hogere rekening-courantpositie met RET Infrastructuur B.V. en RET Railgebonden Voertuigen B.V. De liquide middelen zijn afgenomen.

Aan de creditzijde van de balans zit de belangrijkste verandering in de toename van de langlopende schulden als gevolg van een hogere lening van de MRDH ter financiering van de nieuwe bussen.

Per saldo is het werkkapitaal exclusief liquide middelen gedaald ten opzichte van 2021 met name door de stijging van de overige vorderingen. De kasstroom uit operationele activiteiten is negatief. Daarnaast staat ook een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten, gecompenseerd door een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten. Per saldo is er sprake van een afname van de liquide middelen van € 13,8 miljoen.

Het eigen vermogen neemt toe met het resultaat 2022 van € 1,1 miljoen. De solvabiliteit neemt af doordat het balanstotaal stijgt.

2023 wordt, net als voorgaande jaren, een zwaar jaar voor de RET. Het reizigersniveau is structureel lager dan oorspronkelijk was voorzien. Samen met onze opdrachtgever en het Rijk is hier de transitievergoeding OV voor ingesteld. Deze regeling geldt alleen voor 2023 en is niet voldoende om het verwachte tekort volledig te compenseren.

De gestegen energieprijzen raken de RET hard. Wij verwachten in 2023 een stijging van de energiekosten van € 20 miljoen naar € 60 miljoen, welke maar zeer beperkt wordt gecompenseerd door indexatie van de exploitatiebijdragen. Dit leidt in 2023 tot een verwacht verlies. Ook voor de jaren daarna hebben we nog geen oplossing voor de gestegen energiekosten en het achterblijvende reizigersniveau. We zijn met onze opdrachtgever en aandeelhouders in overleg om te komen tot een structurele oplossing.

Gezien het feit dat de RET een vitale en cruciale mobiliteitsrol in de regio Rotterdam vervult, hebben wij tot op heden gebruik kunnen van verschillende steunmaatregelen van de overheid, gemeente en opdrachtgever. Voor eenmalige en structurele oplossingen zijn we op dit moment met de aandeelhouder, onze opdrachtgever (MRDH) en het Rijk in overleg.

De grootste uitdaging voor 2023 is om het negatieve resultaat zoveel mogelijk te beperken. En voor 2024 en verder om geen negatieve kasstromen te hebben. Daarnaast blijven het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van personeel, het omlaag brengen van het ziekteverzuim en de gestegen energieprijzen onverminderd grote uitdagingen. Vooralsnog worden er geen grote veranderingen in de omvang van het personeelsbestand verwacht.

De RET blijft actief betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Dit betreft onder andere experimenten met waterstofbussen en er wordt geïnvesteerd in IT-systemen, zoals in het nieuwe betaalsysteem als opvolger van de OV-chipkaart. Verder blijft de ontwikkeling van het mobiliteitslandschap in zowel Rotterdams als in breder verband van toepassing.

Buiten de genoemde punten zijn er verder geen omstandigheden of bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening of de toekomstverwachtingen rekening hoeft te worden gehouden.