Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

x €1.000 31-12-2018   31-12-2017
Bedrijfsgebouwen en -terreinen  42.031  43.819
Machines en installaties 11.175 11.531
Rollend materieel 2.136 4.456
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.185 2.390
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa   33.062  12.800
  91.589 74.996


Materiële vaste activa

x €1.000            
   Bedrijfs-gebouwen en terreinen  Machines en installaties  Rollend materieel  Andere vaste bedrijfs-middelen  Vaste bedrijfs-middelen in uitvoering en vooruit-betaald  Totaal
Stand per 1 januari 2018            
Aanschafwaarde  59.960 47.165 20.582 6.992 12.800 147.499
Cumulatieve afschrijvingen -16.141 -35.634 -16.126 -4.602 - -72.503
Boekwaarde per 1 januari 2018 43.819 11.531 4.456 2.390 12.800 74.996
             
Mutaties             
Investeringen 909 2.010 - 1.160 20.262 24.341
Afschrijvingen -2.697 -2.366 -2.320 -365 - -7.748
Saldo mutaties 2018 -1.788 -356 -2.320 795 20.262 16.593
             
Stand per 31 december 2018            
Aanschafwaarde  60.869 49.176 20.582 8.152 33.062 171.841
Cumulatieve afschrijvingen -18.838 -38.001 -18.446 -4.967 - -80.252
Boekwaarde per 31 december 2018 42.031 11.175 2.136 3.185 33.062 91.589
Afschrijvingspercentages 0,00-10,00% 1,33-20,00% 3,33-14,29% 3,33-14,29% 0,00%  

 

Bedrijfsgebouwen en terreinen
De investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen betreffen met name de remise Beverwaard (€ 0,7 miljoen) en verbouwing 's‑Gravenweg (€ 0,2 miljoen).

Machines en installaties
In machines en installaties is in 2018 € 2,0 miljoen geïnvesteerd. Dit betreft met name investeringen in computers en informatiesystemen.

Rollend materieel
In 2018 zijn er geen investeringen geweest in rollend materieel (2017: nihil).

Andere vaste bedrijfsmiddelen 
De investeringen in de andere vaste bedrijfsmiddelen betreffen voor € 5,8 miljoen investeringen en € 4,6 miljoen ontvangen investeringsbijdragen. De investeringen betreffen met name:
‑ Zero‑emission waterstof‑bussen (€ 2,1 miljoen) waarvoor investeringsbijdrage is ontvangen (€ 2,1 miljoen) en;
‑ OV‑Chipkaart restpuntenproject (€ 3,0 miljoen) waarvoor investeringsbijdrage is ontvangen (€ 2,5 miljoen) en;
‑ Vervanging bovenleidingmontagewagens (€ 0,7 miljoen).

Vaste activa in uitvoering
De vaste activa in uitvoering betreft de onderhanden projecten voor eigen rekening en risico en betreft met name de investering in het nieuwe pand aan de Kleiweg.

 

Financiële vaste activa

x €1.000 31-12-2018  31-12-2017 
Deelneming RMC 3.716 4.407
Overige vorderingen                 1.202                   1.178
              4.918              5.585

 

x €1.000 Deelneming RMC   Overige  vorderingen   Totaal 
Boekwaarde per 1 januari 2018  4.407  1.178  5.585
Rente - 24 24
Resultaat                 -691                   -          -691
Boekwaarde per 31 december 2018             3.716              1.202 4.918

Deelneming RMC
Deelneming RMC betreft Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) B.V. (statutair gevestigd te Rotterdam, aandeel in het kapitaal: 50 procent). Het resultaat deelnemingen in 2018 betreft het nagekomen resultaat 2017 en het voorlopig resultaat 2018 van RMC B.V. De niet uitgekeerde winsten van deze deelneming zijn toegevoegd aan een wettelijke reserve deelnemingen.

Overige vorderingen
Het bedrag aan overige vorderingen betreft een achtergestelde lening aan de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A. RET NV heeft deze achtergestelde lening verstrekt aan de Coöperatie voor een bedrag van € 1,25 miljoen. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. Aflossing vindt plaats op 1 januari 2021. Over de vordering wordt geen rente berekend. De vordering is contant gemaakt tegen een marktrente van 2,0 procent.


Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Grond- en hulpstoffen 13.767  13.344
OV-chipkaarten en merchandise 455  591
  14.222 13.935

Onderhanden projecten

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Onderhanden projecten 312.385  273.706
Af: ontvangen termijnbedragen -271.041  -249.222
Af: voorziening projecten -2.303  -1.166
  39.041  23.318
projecten met een creditsaldo    
 -gepresenteerd onder kortlopende schulden 73.934  82.969
  112.975  106.287

RET N.V. voert in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken en opdrachten tot constructie van activa en aanschaf en renovatie van railvoertuigen uit. De financiering hiervan vindt grotendeels plaats met van Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen middelen. Bij gereedkomen van het project wordt dit overgedragen aan RET Infrastructuur B.V. of RET Railgebonden Voertuigen B.V.

Vorderingen

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Handelsdebiteuren 5.487 14.929
Belasting en premies sociale verzekeringen 1.081 3.563
Overige vorderingen en overlopende activa 102.084 114.688
  108.652 133.180
Handelsdebiteuren    
Handelsdebiteuren 5.763  15.046
Voorziening dubieuze debiteuren -276  -117
  5.487  14.929
Belastingen en premies sociale verzekeringen    
Omzetbelasting 528  3.563
Vennootschapsbelasting 553  -
  1.081  3.563
Overige vorderingen en overlopende activa    
Overige vorderingen 100.161 113.549
Overlopende activa 1.923 1.139
  102.084 114.688


Overige vorderingen

In de overige vorderingen zijn begrepen de rekening-courantverhoudingen met en overige vorderingen op RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V. ultimo 2018 van € 80,4 miljoen (2017: € 95,3 miljoen). Voor deze rekening‑courantverhoudingen zijn geen limieten opgenomen. De rentepercentages bedragen 1,72 procent voor RET Infrastructuur B.V. en 1,9 procent voor RET Railgebonden Voertuigen B.V. (2017: respectievelijk 1,5 procent en 2,1 procent). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Onder de vorderingen zijn tevens begrepen vorderingen op de aandeelhouder gemeente Rotterdam van € 3,8 miljoen. Dit betreft met name vorderingen uit hoofde van projecten. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt geen rente berekend.

Onder de vorderingen is mede opgenomen een vordering van € 8,2 miljoen op gemeente Rotterdam voor de door RET gemaakte operationele kosten samenhangend met de vertraging van het project Hoekse Lijn. 

In de overige vorderingen is opgenomen een vordering inzake UWV. In 2018 is door het kabinet besloten dat de betaalde transitievergoedingen in het kader van ontslag na langdurig ziekteverzuim voor ondernemingen te compenseren. De vordering die is opgenomen, betreft de periode medio 2015 tot en met 2018. Na beoordeling van de dossiers, medio 2020, zal UWV overgaan tot uitkering hiervan. Ultimo 2018 is € 1,0 miljoen opgenomen onder de overige vorderingen. 

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 

Liquide middelen

x €1.000 31 dec 2018 31 dec 2017
Kas 86  62
Bank 48.572  39.213
Overige 533  887
  49.191  40.162

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de vennootschappelijke jaarrekening nader toegelicht.

Voorzieningen

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
 Voorzieningen    
  20.220  25.398

 

   x €1.000          
  Boekwaarde per 1 januari 2018  Onttrekkingen  Dotatie  Vrijval  Boekwaarde per 31 december 2018
FLO 1.308 -288 76 -28 1.068
Jubilea 3.764 -260 596 - 4.100
Langdurig zieken 2.792 -1.085 2.211 -741 3.177
WW regulier en bovenwettelijk 1.512 -431 1.128 -177 2.032
Overig personeelsvoorzieningen 339 -27 28 -44 296
Reorganisatievoorziening 2.500 -587 499 -711 1.701
Incidentele claims 4.016 - 364 -1.670 2.710
Verlieslatend contract 6.470 -3.134 400 - 3.736
Referentiesheets 2.697 -1.287 - -10 1.400
Totaal 25.398 -7.099 5.302 -3.381 20.220 


Er zijn geen voorzieningen die betrekking hebben op belastingen. Het totaalbedrag van mutaties vanuit oprenting en wijziging in rekenrente opgenomen in bovenstaand verloopoverzicht bedraagt nihil.


Algemeen

Bij de actuariële berekening van de voorzieningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

  2018 2017
Gehanteerde rekenrente 1,0 - 1,5 procent  1,0 -1,5 procent
Verwachte salarisstijging 2,25 procent  2,0 procent


Gehanteerde rekenrente: op basis van de gemiddeld gewogen looptijd van de voorziening.
Verwachte salarisstijgingen: op basis van een leeftijdsafhankelijke staffel gemiddeld 2,0 procent.
Overlevingskansen: op basis van een actuele sterftetabel.
Ontslagkansen: 5 procent.

De dotaties aan en vrijval van de personeels- en reorganisatievoorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten plaatsgevonden. De dotaties en vrijval van de overige voorzieningen hebben ten laste respectievelijk ten gunste van de overige bedrijfskosten plaatsgevonden.

FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag)
De FLO‑regeling is een regeling waarmee trambestuurders en buschauffeurs met voldoende functiejaren met vroegpensioen kunnen als zij 60 worden, tegen 80 procent van hun salaris. Dit is feitelijk een verruimde FPU‑regeling. Ook deze regeling is eindig: de groep met geboortejaar 1949 is de laatste groep die nog met de FLO kan. Daarnaast is er een overgangsregeling gecreëerd. De toekomstige FLO‑uitkeringen zijn in de voorziening opgenomen.

Jubilea
Medewerkers die vijfentwintig, veertig of vijftig jaar in dienst van RET N.V. zijn, hebben bij het bereiken van elk van deze jubilea aanspraak op een gratificatie. Deze voorziening betreft de contante waarde van de hiervoor ingeschatte toekomstige verplichtingen.

Langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de verplichte loondoorbetaling gedurende de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid voor betreffende medewerkers inclusief eventuele transitievergoeding.

WW regulier en boventallig
Dit betreft voornamelijk een voorziening voor WW‑kosten voor personeelsleden en ingehuurd personeel. De dotaties en vrijvallen hangen samen met de in‑ en uitstroom in de WW van onze personeelsleden.

Overige personeelsvoorzieningen
Dit betreft voornamelijk voorzieningen voor compensatie voor arbeidsongeschiktheid, het OV‑sectorplan en wachtgeld. 

Reorganisatievoorziening
De voorziening reorganisatie heeft betrekking op reorganisatie van functies binnen RET. De hoogte van de voorzieningen is bepaald aan de hand van een inschatting per persoon / functie. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de momenteel beste managementinschatting van de werkelijk uit te keren bedragen. De verantwoorde vrijval heeft betrekking op wijzigingen in de situatie van de betreffende personen/functies.

Incidentele claims
De voorziening incidentele claims is gevormd voor juridische claims die bij RET N.V. zijn ingediend.

Verlieslatend contract
In 2014 is naar aanleiding van een verwacht onvermijdbaar verlies tot het einde van de concessieperiode een voorziening verlieslatend contract Bus getroffen. In 2018 is getoetst of de gevormde voorziening nog afdoende is om het onvermijdbaar verlies tot het einde van de concessieperiode te dekken. Als gevolg van deze inschatting was een additionele dotatie noodzakelijk in 2018.

Voor het uitvoeren van de toezichthoudende functie door middel van openbaar vervoer surveillanten in de metro is een contract afgesloten met gemeente Rotterdam, welke loopt tot en met 2018. Tot het einde van de contractperiode wordt een onvermijdbaar verlies verwacht, waarvoor in 2015 een verlieslatend contract is getroffen. De voorziening is in 2018 afgewikkeld. Voor 2019 is overeengekomen dat de gemeente Rotterdam deze functie in 2019 blijft financieren. Het aan 2019 toe te rekenen deel van € 0,3 miljoen is opgenomen onder de overlopende passiva.

Referentiesheets
De voorziening referentiesheets, als onderdeel van de totale voorziening verlieslatend contract, is gevormd naar aanleiding van de mindere inzetbaarheid van de voormalig Qbuzz personeel. Na de gunning is gebleken dat RET niet juist is geïnformeerd over de inzet van het personeel van de latende concessiehouder. Het gevolg hiervan is dat RET Bus B.V. de exploitatie van deze concessie tot en met 2019 niet sluitend kan krijgen en voor de komende twee jaren er een verwacht verlies zal zijn. Het bedrag is vastgesteld door de aanvullende informatie over inzetbaarheid toe te passen op het dienstenpakket. De voorziening is derhalve opgenomen voor de resterende looptijd van de concessie.

De looptijd van de verschillende voorzieningen is als volgt weer te geven: 

x €1.000        
  < 1 jaar > 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar Totaal
Personeelsvoorzieningen 4.227 3.747 2.700 10.674
Reorganisatievoorziening 1.063 637 - 1.700
Overige voorzieningen 7.846 - - 7.846
 Totaal   13.136 4.384 2.700 20.220


Langlopende schulden

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Overige schulden 6.154  9.677
  6.154  9.677

Overige schulden hebben voor € 4,8 miljoen betrekking op de vooruit ontvangen bijdrage voor de kapitaallasten uit hoofde van de investering CS‑Zuidplein. Een bedrag van € 3,5 miljoen is kortlopend en is gerubriceerd onder de overlopende passiva. De resterende looptijd is korter dan 5 jaar. Het gehanteerde rentepercentage bedraagt 4,56 procent.

Hiernaast is een langlopende verplichting opgenomen van € 1,3 miljoen inzake het onderhoud van geluids‑ en antiverblindingsschermen nabij Pernis. Dit bedrag was eerder ontvangen van Rijkswaterstaat. In 2011 heeft voor de eerste keer onderhoud plaatsgevonden. Een bedrag van €1,1 miljoen heeft een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.

x €1.000 31-12-2018
Stand per 1 januari  9.676 
Aflossingen -3.522 
Stand per 31 december  6.154 

Kortlopende schulden

x €1.000 31-12-2018 31 -12-2017
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 20.158  26.916
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen - 5
Belastingen en premies sociale verzekeringen 12.072  13.066
Overige schulden en overlopende passiva 149.127  130.913
  181.357  170.900

Over de schuld aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen wordt geen rente berekend, omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x €1.000 31-12-2018 31-12-2017
Loonheffing 11.929  11.702
Vennootschapsbelasting - 1.293
Overige belastingen 143  71
  12.072  13.066

Overige schulden en overlopende passiva

x €1.000 31 dec 2018 31 dec 2017
Onderhanden projecten 73.934  82.969
Overige schulden en overlopende passiva 8.625  7.228
Overlopende passiva 66.568 40.716
  149.127  130.913

Overige schulden
Onder de schulden zijn begrepen schulden aan de grootaandeelhouder gemeente Rotterdam van € 0,4 miljoen (2017: € 1,0 miljoen). Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Er wordt geen rente berekend.

Overlopende passiva
RET N.V. heeft van de gemeente Rotterdam voorschotten ontvangen voor de bijdragen van het project RandstadRail. Deze zijn nog niet als onderhanden werk te beschouwen. Deze voorschotten dienen ter dekking van de toekomstige uitgaven en zijn onder overlopende passiva verantwoord voor een bedrag van € 2,9 miljoen (2017: € 2,7 miljoen).

In 2015 en 2016 is met de opdrachtgever afgesproken dat de RET N.V. meerdere uitgaven zal bekostigen. Dit is het geval voor aanloopkosten van de Railconcessie voor de periode tot en met 2019, de aanloopverliezen Hoekse Lijn, de meerkosten van de medewerkers Toezicht voor MRDH en de aanleg van een infrastructureel project. Hiervoor heeft een herallocatie op de exploitatiebijdragen 2015 ‑ 2018 plaatsgevonden. Deze totale verplichting is ultimo 2018 opgenomen voor een bedrag van € 22,8 miljoen (2017: € 24,1 miljoen). 

Van deze posten heeft een bedrag van circa € 4,8 miljoen een verwachte looptijd korter dan een jaar, € 15,8 miljoen een verwachte looptijd tussen de 2 en 5 jaar en een bedrag van 2,2 miljoen een verwachte looptijd van langer dan 5 jaar.

Onder de overlopende passiva is verder € 6,5 miljoen (2017: € 5,5 miljoen) vooruit ontvangen inkomsten opgenomen uit de verkopen van jaarabonnementen in 2018. Hiervan heeft het reisrecht betrekking op 2019. Daarnaast is in 2018 € 34,6 miljoen voorlopige vergoeding voor ov‑studentenkaart 2019 ontvangen (2017: nihil).


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Concessie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
RET N.V. heeft overeenkomsten afgesloten met Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter uitvoering, inclusief de veiligheid, van het openbaar vervoer bus, tram, metro en ferry in het gebied van de regio Rotterdam en regio Haaglanden (RandstadRail).

Overeenkomst concessie rail
De concessie heeft een ingangsdatum van 11 december 2016 en een looptijd van 10 jaar. RET N.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessievergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking, afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener). Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn financiële afspraken gemaakt over de exploitatiebijdragen en jaarlijkse indexering. De voor de concessie gemaakte kosten worden vergoed door middel van reizigersopbrengsten en exploitatiebijdragen.

Alle trams en metro’s zijn ondergebracht in RET Railgebonden Voertuigen B.V. (een 100 procent dochter van RET Infrastructuur B.V.). Het gebruiksrecht hierop eindigt op het moment dat de concessie niet meer aan RET N.V. wordt gegund.

Overeenkomst concessie bus
Op 9 december 2012 is de huidige busconcessie ingegaan met een looptijd van 7 jaar en zijn de busactiviteiten afgesplitst van RET N.V. en ingebracht in RET Bus B.V. (een 100 procent dochter van RET N.V.). RET Bus B.V. ontvangt als concessiehouder een jaarlijkse exploitatiebijdrage (concessie‑vergoeding) voor de uitvoering van de concessie, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking afgegeven door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener).

In verband met deze concessie zijn activa en passiva vanuit RET Materieel B.V. en RET N.V. overgedragen aan RET Bus B.V. tegen marktwaarde. De activa zijn aan het einde van de concessieperiode ook aan het einde van de economische levensduur.

Vanaf 9 december 2019 gaat de nieuwe busconcessie in met een looptijd van 15 jaar.

Investeringsverplichtingen
RET N.V. heeft een veelheid aan meerjarige investeringsverplichtingen betreffende activa in aanbouw, aanleg van en groot onderhoud aan infrastructurele werken ten behoeve van RET Infrastructuur B.V. en de aanschaf van bussen voor de nieuwe busconcessie.
Met name betreft dit:
•          Aanschaf bussen voor de nieuwe busconcessie met openstaande verplichtingen van € 79,5 miljoen;
•          Vervanging van gelijkrichterstations op de oost‑west lijn met openstaande verplichtingen van € 17,0 miljoen;
•          Aanleg van de Hoekse Lijn inclusief voorbereiding en vervangend vervoer met openstaande verplichtingen van € 16,4 miljoen;
•          Vernieuwing van de vestiging Kleiweg met daarin bouw, outillage en rail met openstaande verplichtingen van € 6,7 miljoen;
•          Tunnelveiligheid met openstaande verplichtingen van € 4,9 miljoen;
•          Project vervangen besturingshard‑ en software voor de metro met openstaande verplichtingen van € 4,5 miljoen.

Het belangrijkste deel van deze investeringsverplichtingen kent een looptijd van 1 tot 5 jaar.
Het totaal aan investeringsverplichtingen bedraagt € 162,4 miljoen.

Leaseverplichtingen
Alle lopende leaseovereenkomsten voor het wagenpark van RET N.V. kwalificeren als operationele leaseovereenkomsten. Verschuldigde betalingen in verband met lease worden als lasten in de winst‑ en verliesrekening opgenomen. RET N.V. heeft het beheer van zijn wagenpark, exclusief het rijdend materieel voor openbaar vervoer, bij een leasemaatschappij ondergebracht. In 2018 is hier een bedrag van ongeveer € 1,1 miljoen voor voldaan (2017: € 1,1 miljoen). De leasecontracten hebben een looptijd van gemiddeld 4 tot 5 jaar.
De bestaande leaseverplichtingen met een looptijd:
•          korter dan een jaar zijn € 0,6 miljoen;
•          tussen 1 jaar en 5 jaar zijn € 1,6 miljoen;
•          langer dan 5 jaar zijn € 0,2 miljoen

Huurverplichtingen
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor de huur van het kantoorpand Vancouver. Het huurcontract loopt tot en met 2026. Dit is het grootste huurcontract dat in onderstaande huurverplichtingen is opgenomen.
De bestaande huurverplichtingen met een looptijd:
•          korter dan een jaar zijn circa € 2,7 miljoen;
•          tussen 1 jaar en 5 jaar zijn ongeveer € 11,1 miljoen;
•          en langer dan 5 jaar zijn € 8,7 miljoen.

RET Bus B.V. is huurverplichtingen aangegaan voor de diverse locaties in de regio in verband met de uitbreiding van de busconcessie. De looptijden van de verplichtingen zijn tot het eind van de busconcessie (in 2019) meegenomen. De verplichting korter dan een jaar is circa € 0,6 miljoen.

Gedurende het verslagjaar is een bedrag van € 2,7 miljoen aan huurlasten voor onroerende goederen in de winst‑ en verliesrekening verwerkt.

Gebruiksvergoeding
RET N.V. is een verplichting aangegaan voor het gebruik van de infrastructuur met RET Infrastructuur B.V. en het gebruik van materieel met RET Railgebonden Voertuigen B.V. Verplichtingen voortvloeiend uit het eigendom, het gebruik en de instandhouding van de railvoertuigen zijn voor rekening en risico van RET N.V. Hiervoor betaalt RET N.V. een gebruiksvergoeding. Deze gebruiksvergoeding betreft hoofdzakelijk een vergoeding voor afschrijvings‑ en rentekosten en bedraagt voor 2018 circa € 67,2 miljoen (2017: € 65,9 miljoen). RET NV heeft aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. een pandrecht verleend op de door RET N.V. ontvangen railconcessievergoeding.

Bankgaranties
Er zijn drie lopende bankgaranties, een bankgarantie ter waarde van € 21.175 voor de huur van bedrijfsruimte te Ridderkerk, een bankgarantie van € 40.000 voor de huur bedrijfsruimte te Rotterdam en een bankgarantie ter hoogte van € 35.000 voor de huur van een serviceruimte op station CS.

Fiscale eenheid
De rechtspersoon maakt deel uit van de fiscale eenheid met RET Materieel B.V., RET Services B.V. en RET Bus B.V. voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

 

Ge­beur­te­nis­sen na Ba­lans­da­tum

Door de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn is een projectoverschrijding ontstaan bij de gemeente Rotterdam. In 2018 is door de belanghebbenden overeenstemming over de dekking van de overschrijding. Onderdeel van deze afspraken is dat RET een bedrag van € 27,5 miljoen als dividend ten laste van het eigen vermogen uit zal keren in 2019.

Er zijn verder geen gebeurtenissen na balansdatum die aanpassing van de jaarrekening of vermelding in het jaarverslag vereisen.

 

Voor­stel re­sul­taatver­wer­king

De leiding van de ven­noot­schap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2018 ad € 5.645.000 wordt geheel toe­ge­voegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de jaarrekening 2018 van de ven­noot­schap.